Smjestimo korupciju u muzej!

Korupcija je jedan od najvećih problema sa kojima se crnogorsko društvo hronično suočava. Ujedno, unaprijeđenje sistema u pravcu sprječavanja i borbe protiv korupcije jedan je od najvažnijih zadataka u oblasti vladavine prava, kako u oblasti unutrašnje demokratizacije, tako i usaglašavanja sa standardima koje Crna Gora mora da ispuni na putu ka punopravnom članstu u Evropsku uniju. U Nezvaničnom radnom dokumentu Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, iz novembra 2017, konstatuju se samo ostvareni početni rezultati u dijelu suzbijanja korupcije na visokom nivou, uz dodatnu konstataciju da uticaj antikorupcijskih mjera u oblastima od posebnog rizika, među kojima je i nivo lokalnih samouprava, i dalje ostaje ograničen. Posebno se ocjenjuje generalno dobrim uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) u proces reformi.

Uvođenje novih mehanizama za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, poput planova integriteta nije vodilo suštinskom poboljšanju, a većina opština više ne donosi i ne sprovodi akcione lokalne planove za borbu protiv korupcije. Takođe, mjere koje se odnose na prevenciju korupcije u lokalnoj samoupravi sadržane su i u Akcionom planu za poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i Operativnom dokumentu za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika. Međutim, ostaje otvoreno pitanje o efektima ovih mjera jer su zvanični podaci nerijetko nekonzistentni, teško dostupni, ali i upitnog kvaliteta.

Osnovu funkcionalne borbe u ovoj oblasti treba da predstavlja sveobuhvatan antikorupcijski pravni okvir uz jake i od političkog uticaja oslobođene institucije koje mogu nesmetano sprovoditi usvojene propise i na taj način ostvariti vidljive rezultate na ovom polju. Dodatno, neophodna je saradnja svih struktura društva, a građani i građanke bi trebalo da budu važni akteri, zbog čega je i fokus djelovanja Centra za građansko obrazovanje (CGO) usmjeren i na njih.

smjestimo-korupciju-u-muzej

Projekat «Smjestimo korupciju u muzej!», koji CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), predstavlja treća fazu u sprovođenju šireg programa CGO-a koji za cilj ima doprinos smanjenju korupcije na lokalnom nivou. Direktno se nadovezuje na rezultate prethodna dva projekta: «Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou» i «Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!», koje je CGO sproveo sa partnerima, takođe uz podršku Evropske unije i država članica.

Fokus prethodnih projekata bio je na praćenju i unaprijeđenju postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, uz mapiranje žarišnih oblasti podložnih korupciji,  jačanje kapaciteta lokalnih OCD da daju doprinos u borbi i sprečavanju korupcije u svojim lokalnim zajednicama i razvijanjem informativnih-medijskih kampanja.  Velike promjene u ključnim dokumentima kojima se uređuju lokalne antikorupcijske politike stvorile su potrebu da se nastavi praćenje njihovog sprovođenja, kao i da se dodatno ojačaju kapaciteti lokalnih NVO-a kako bi pomogli vlastima u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Međutim, postalo je očigledno i da će efikasna borba protiv korupcije na lokalnom nivou zahtijevati veće učešće građana, pa će CGO u fokusu imati i aktivnosti koje će to podstaći.

Projekat «Smjestimo korupciju u muzej!» za opšti cilj ima doprinos unaprijeđenju kvaliteta procesa EU integracija u Crnoj Gori kroz jačanje vladavine prava. Specifični ciljevi se fokusiraju na smanjenje korupcije na lokalnom nivou i na povećanje uključenost građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Projektom je predviđeno da se kroz neposrednu saradnju OCD, državnih institucija i građana/ki utiče na povećanje transparentnosti rada opština u Crnoj Gori, kao i na sprovođenje antikoruptivnih politika. Kroz pružanje podrške OCD, dodjelom finansijskih sredstava za sprovođenje projekata u lokalnim zajednicama, biće dodatno ojačani njihovi kapaciteti za učinkovit odgovor na korupciju, dok će njihovo djelovanje biti osnaženo i formiranjem koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Kroz interaktivan, inovativan i kreaitvan pristup, biće ukazano na posljedice korupcije po društvo u cjelini kako bi se podstaknulo adekvatno adresiranje ovog problema.

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori u oblasti lokalnih antikoruptivnih aktivnosti – III poziv

IPA III Konkurs 2019
IPA III Vodič 2019
IPA III Prijavni formular 2019
IPA III Aneks I Matrica logičkog okvira 2019
IPA III Aneks II Budžet 2019
Podržani projekti u okviru IPA III Konkursa 2019

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori u oblasti lokalnih antikoruptivnih aktivnosti – II poziv

IPA II Konkurs 2018
IPA II Vodič 2018
IPA II Prijavni formular 2018
IPA II Aneks I Matrica logičkog okvira 2018
IPA II Aneks II Budžet 2018
Ispravka Konkursa 2018
Ispravka Konkursa 2018 II
IPA II 2018 Pojašnjenja
Podržani projekti u okviru IPA II Konkursa 2018

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori u oblasti lokalnih antikoruptivnih aktivnosti – I poziv

IPA Konkurs 2018
IPA Vodič 2018
IPA Prijavni formular 2018
IPA Aneks I Matrica logičkog okvira 2018
IPA Aneks II Budžet 2018
IPA 2018 Pojašnjenja
Podržani projekti u okviru IPA Konkursa 2018