Odabrana delegacija za studijsku posjetu Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu Evropskoj uniji, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Nakon pažljivog razmatranja dostavljenih prijava i sprovođenja intervjua gdje je to bilo potrebno, komisija sastavljena od predstavnika organizatora je, u saradnji sa donatorima, odabrala desetočlanu međusektorsku delegaciju koja koja će imati prilike da upozna institucije Evropske unije u Briselu, ali i da predstavi Crnu Goru. Odabrani kandidati su:

  • prof. dr Vjera Begović Radović
  • prof. dr Danijela Jaćimović
  • prof. dr Maja Kostić Mandić
  • mr Aleksandar Damjanović
  • Olivera Vukadinović
  • Vidak Latković
  • Ljiljana Pjerotić
  • Damir Šehović
  • Vidosava Kašćelan
  • Srđan Šuković

Sama posjeta je planirana za prvu polovinu septembra 2006. Delegaciju će primiti evropski parlamentarci, a niz sastanaka će imati u različitim direktoratima Evropske komisije, Savjetu EU, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu, Komitetu regiona, kao i stalnoj misiji Finske, i vodećim nevladinim organizacijama u Briselu.

Podsjećanja radi, na ovaj konkurs javilo se 142 kandidata i kandidatkinja različitih uzrasta i obrazovnih profila, među kojima i 5 doktora nauka, 7 magistara, 97 fakultetski obrazovanih, 2 sa SSS, 3 srednjoskolca i 28 studenata i studentkinja. Najviše kandidata za studijsku posjetu EU bilo je iz vladinih institucija i studentske populacije (po 19,72%), kao i aktivista NVO-a (14,79%), privrednika (9,86%), ali i zaposljenih u međunarodnim organizacijama i lokalnoj samoupravi (po 7,04%). Sa Univerziteta i iz medija je bilo je 4, 93% zainteresovanih, dok je 4,23% predstavnika politickih partija iskazalo interesovanje da upozna EU na ovaj način. Među prijavljenima je takođe bilo predstavnika sudstva i slobodnih profesija.

Komisija se pri odabiru rukovodila sljedecim kriterijumima: posjedovanje određenih znanja o evropskim integracijama, izražena motivacija i mogućnost relativno brze primjene stečenog znanja, i funkcionalno poznavanje engleskog jezika. Namjera je bila da i se pruži prilika članovima delegacije da po prvi put posjete Brisel. Zbog velikog odziva i izuzetnog kvaliteta konkurencije, izbor nije bio nimalo lak. Zato će se organizatori potruditi da uskoro ponovo organizuju sličnu posjetu gdje bi dali šansu mnogim kvalitetnim kandidata koji nažalost nijesu ušlu u najuži izbor.

Odabrani učesnici i učesnice studijske posjete EU:

prof. dr Vjera Begović Radović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, magistrirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, doktorirala na Pravnom fakultetu u Podgorici. Predaje i na Fakultetu političkih nauka i diplomatskoj akademiji „Gavro Vuković“. Osnovni predmeti: Politička ekonomija, Osnove ekonomske politike, Savremeni ekonomski sistemi, Ekonomska diplomatija. Objavila je ogroman broj naučnih i stručnih radova, kako u domaćim, tako i stranim časopisima. Članica je Upravnog odbora fondacije Institut za otvoreno društvo, Predstavništvo u Crnoj Gori, kao i Udruženja mladih Crne Gore sa hendikepom. Aktivna je i u programima neformalnog obrazovanja.

prof. dr Danijela Jaćimović, profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rukovodi magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu, smjer Međunarodna ekonomija. Osnovni predmeti: Međunarodne finansije, Institucije Evropske unije. Kroz različite specijalizacije se usavršavala u Velikoj Britaniji, SAD, Japanu. Objavila je niz radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Radila je kao konsultantkinja pri KPMG Group/USAID na projektu razvoja makropolitike, ekonomskih analiza i prognoza u Centralnoj banci i Ministarstvu finansija Crne Gore.

prof. dr Maja Kostić Mandić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici, a magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kroz različite specijalizacije se usavršavala u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Japanu, Mađarskoj. Predaje i na diplomatskoj akademiji „Gavro Vuković“ i Institutu za strane jezike. Osnovni predmeti: Međunarodno privatno pravo, Osnove ekološkog prava, Osnove prava, a predavala je i Ugovore u međunarodnom poslovanju. Autorka je jedne i koautorka tri knjige, a radove je objavljivala u međunarodnim stručnim časopisima. Članica je Upravnog odbora Grupe za promjene. Bila je angažovana na nizu projekata Univerzitetu Crne Gore.

mr Aleksandar Damjanović, sekretar Kluba poslanika SNP CG u Skupštini RCG i savjetnik za ekonomska pitanja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je u Ministarstvu finansija Vlade Republike Crne Gore, a kasnije i u Ministarstvu finansija Vlade SRJ. Od 2003. je stalno zapošljen u Socijalističkoj narodnoj partiji. Tokom referendumske kampanje bio je predsjednik republičkog Odbora za finansiranje referendumske kampanje. Zavšio je Školu evropskih integracija u organizaciji CGO, CRNVO i EMiM-a uz podršku FOSI ROM (I generacija) i godišnji program Beogradskog fonda za političku izuzetnost pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope.

Olivera Vukadinović, urednica Dokumentarnog programa i Satelitskog programa na javnom servisu RTCG. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori. Završila je Školu ljudskih i manjinskih prava u organizaciji CGO-a, a uz podršku Savjeta Evrope. Dodatne specijalizacije je imala u ZDF-u u Njemačkoj i u BBC-u u Velikoj Britaniji. Za svoj rad na povezivanju Crne Gore sa dijasporom nagrađena nizom priznanja u Njemačkoj, Švajcarskoj i Francuskoj. Jedna je od osnivačica i potpredsjednica NVO Zeleni Crne Gore, u okviru kojih je radila na velikom broju projekata u oblasti zaštite životne sredine i promocije potencijala Crne Gore. Na RTCG je se oprobala u najraznovrsnijim žanrovima novinarstva.

Vidak Latković, urednik spoljnopolitičke rubrike na javnom servisu RTCG 1. Završava Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Specijalizirao je ljudska prava kroz program Balkanske mreže za ljudska prava za buduće donosioce odluka. Takođe je završio Školu evropskih integracija u organizaciji CGO, CRNVO i EMiM-a uz podršku FOSI ROM (II generacija) i Školu društvene promjene u organizaciji CRNVO-a i NED-a. Dobitnik je stipendije fondacije Konrad Adenauer. Aktivan je i u NVO sektoru kroz različite studentske organizacije i asocijacije koje se zalažu za prigovor savjesti. Koordinirao je i učestvovao na nekoliko nacionalnih, regionalnih i međunarodnih takmičenja u simuliranim suđenjima (Moot Court).

Ljiljana Pjerotić, savjetnica za obrazovanje, kulturu i javno informisanje u opštini Budva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno završava magistarske studije iz oblasti evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori. Završila je i Školu evropskih integracija u organizaciji CGO, CRNVO i EMiM-a uz podršku FOSI ROM (II generacija). Godinama je radila kao profesorka ekonomske grupe predmeta u srednjoj školi „Danilo Kiš“ u Budvi, kroz koju je inicirala i organizovala niz programa u cilju promocije evropskih integracija. Aktivna je članica Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Prošla je obuku za trenere u oblasti upravljanja projektima iz EU fondova.

Damir Šehović, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori, a magistarsku tezu završava na Ekonomskom fakultetu Univerzieta u Beogradu. Tokom studija je dobio niz nagrada za postignuti uspjeh od strane Univerziteta, Vlade RCG i privatnih fondacija. Završio je Školu evropskih integracija u organizaciji CGO, CRNVO i EMiM-a uz podršku FOSI ROM (III generacija), Školu ljudskih i manjinskih prava u organizaciji CGO-a, uz podršku Savjeta Evrope i Školu društvene promjene u organizaciji CRNVO-a, uz podšku NED-a. Predsjednik je Izvršnog odbora Socijaldemokratske omladine Crne Gore.

Vidosava Kašćelan, viša savjetnica u Zavodu za školstvo RCG. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je i specijalizirala metodologiju matematike. Godinama je radila kao profesorka matematike u gimnaziji u Kotoru, inspektorka Ministarstva prosvjete i nauke za matematiku, a u jednom mandatu je bila i gradonačelnica Kotora. Članica je Glavnog odbora Demokratske partije socijalista. Vodila je ogroman broj projekata iz oblasti građanskog obrazovanja, obrazovne reforme, usvajanja novih metodologija i nastavnih planova, EU standarda u obrazovanju, itd. Predsjednica je Komisije za reforme u gimnazijama, a učestvovala je u radu niza srodnih komisijama. Izlagala je na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Srđan Šuković, samostalni savjetnik u Odjeljenju za saradnju sa Evropskom unijom i Evropskom centralnom bankom u Centralnoj banci Crne Gore. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je i diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“ u Podgorici. Radio je u Ministarstvu inostranih poslova Vlade RCG i Organizaciji za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS). Usavršavao se kroz niza seminara u oblasti ekonomije, bankarstva, upravljanje projektima, saradnje među zemljama centralne i istočne Evrope, itd.

* Ova lista je kreirana nakon sprovedene procedure obrade prijava i intervjua. Izmjene su moguće ukoliko neko od odabranih polaznika iz nekog razloga ne bude bio/bila u prilici da učestvuje u posjeti ili ukoliko se odobre dodatna sredstva za prošireniju delegaciju. U tom slučaju, kandidati će biti zamijenjeni odnosno lista će biti dopunjena uz vođenje računa o sektorskoj proporcionalnosti i to sa liste onih kandidata koji su ušli u najuži izbor a nijesu se našli među odabranima za posjetu.