Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK

POZIVA

predstavnike/ce nevladinih organizacija da se prijave za učešće na seminaru

Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti
– kako da unaprijedimo postojeće stanje?

Seminar će se održati 22 – 24.novembra 2013. u sali Centra za građansko obrazovanje (CGO). Organizator pokriva sve troškove za odabrane kandidate/kinje, sa obavezom istih da učestvuju na čitavom programu. Sa polaznicima/ama će raditi stručni predavači/ce koji će, kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa, obraditi normativni i institucionalni okvir u Crnoj Gori u oblasti zaštite od diskriminacije, sa fokusom na pojedine specifične oblasti i studije slučaja, a i poseban dio će biti posvećen izgradnji kapaciteta polaznika/ca u oblikovanju projektnih ideja i upravljanju projektima u ovoj oblasti.

Trodnevni seminar je dio regionalnog projekta “Umrežavanje civilnog društva na kritičnim vrijednostima ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, koji finansijski podržava Evropska komisija, sa ciljem pružanja podrške organizacijama civilnog društva u tri susjedne zemlje zapadnog Balkana u adresiranju zajedničkih izazova u kršenjima judskih prava i umrežvanjau radi konsolidacije političkih i pravnih rješenja za ta pitanja. Konkretnije, projektne aktivnosti se odnose na unaprijeđenje pozicije i prava LGBT zajednice, osnaživanje žena u političkom i društvenom životu, kao i na praćenje procesuiranja slučajeva diskriminacije.

Projekat sprovodi Koalicija za ravnopravnost KORAK koju čine: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Gej Strejt Alijansa iz Srbije; Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo; Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum Progres iz Crne Gore.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti najkasnije do 20. novembra 2013, do 15h, tako što će poslati sljedeće dokumente na email info@cgo-cce.org: kratku informacije o organizaciji u kojoj rade, biografiju i motivaciono pismo.

Broj učesnika/ca je ograničen!