Pismo predstavnika Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Instituta alternativa (IA) predstavnicima Ministarstva pravde i Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija

Podgorica, 28.07.2014.

Obraćamo se u svojstvu članova Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 23, a sa namjerom da javnost detaljnije informišemo o poteškoćama sa kojima se, kao predstavnici nevladinog sektora u ovom tijelu suočavamo. Konkretan povod je činjenica da je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 10. 07. 2014. godine usvojila Treći izvještaj o implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23, a da mi – članovi radne grupe – nijesmo imali uvid u ovaj dokument prije formalnog upućivanja na usvajanje. Ovakav postupak smatramo nedopustivim, i on neminovno dovodi u pitanje naš status u ovom radnom tijelu.

Od samog početka djelovanja radne grupe, mi – predstavnici nevladinog sektora – nijesmo imali ravnopravan status sa ostalim članovima imenovanim ispred državnih organa. Ipak, ta nejednakost je u poslednjih godinu dana počela ozbiljno ugrožavati svrhu našeg članstva u ovom tijelu i mogućnost doprinosa ostvarivanju funkcije radne grupe. Riječ je o veoma konkretnim problemima i preprekama od kojih je zavisio i dalje zavisi naš rad u ovom tijelu.

Naime, u prethodnom periodu, nakon usvajanja Akcionog plana za poglavlje 23, čijoj smo izradi dali svesrdan doprinos, u skladu sa našim mogućnostima i kapacitetima, Radna grupa dobija zadatak da redovno prati realizaciju ovog dokumenta i izvještava, kvartalno, o njegovoj primjeni. Mi nijesmo u mogućnosti da učestvujemo u ostvarivanju ovog zadatka iz sljedećih razloga:
1. Predstavnici nevladinog sektora nemaju pristup portalu gdje se, od strane svih zaduženih članova/članica radne grupe, unose informacije o realizaciji mjera iz Akcionog plana. Portal je dostupan svim predstavnicima državnih organa u radnoj grupi.
2. Predstavnici nevladinog sektora su, do sada, samo jednom imali uvid u segmente Drugog izvještaja, ne integralnu verziju, na koji su dostavili određene komentare. Nijedan od komentara nije uvršten u konačnu verziju izvještaja;
3. Predstavnici nevladinog sektora apsolutno nijesu imali uvid u Treći Izvjestaj o realizaciji Akcionog plana, prije njegovog usvajanja na Vladi.

Svi navedeni problem su jednostavno rješivi, ali i pored dosadašnjih inicijativa, sličnih ovoj, a saopštenih na sastancima radne grupe, nijesmo dobili nijednu povratnu informaciju od nadležnih. Stoga opravdano zaključujemo da se oni sa jasnim razlogom ne rješavaju, te da postoji namjera da se nevladinom sektoru uskraćuju informacije o radu državnih organa na realizaciji mjera iz Akcionog plana, tj. sprovođenju reformi iz nesumnjivo najosjetljivijih pitanja kao što su reforma pravosuđa, antikorupcijske politike i ljudska prava.

Naše dalje učešće u radu ove Radne grupe zavisiće od prevazilaženja gore pomenutih problema. U suprotnom, ne vidimo način da doprinesemo radu Radne grupe i opravdamo svoje učešće u ovom tijelu, kako prema organizacijama koje u istom zastupamo, tako i prema kompletnoj javnosti.

Nažalost, ovakvim potezima, obesmišljava se, svojevremeno veoma hrabra i, po našem uvjerenju, zrela i ispravna odluka crnogorske Vlade da u ovaj proces uključi i nevladin sektor. U želji da ovakav, kvalitativni iskorak u odnosu na dosadašnje prakse pristupanja EU zadržimo, još jednom zahtijevamo da:
1. Predstavnici nevladinog sektora dobiju nesmetan pristup portalu gdje se, od strane svih zaduženih članova/članica Radne grupe, unose informacije o realizaciji mjera iz akcionog plana, kako bi mogli kvalitativno doprinijeti izradi izvještaja;
2. Kvartalni i polugodišnji izvještaji o realizaciji Akcionog plana se dostavljaju minimum 7 dana prije održavanja sastanka Radne grupe;
3. Radna grupa održava sastanke dva puta mjesečno, radi bolje koordinacije procesa izvještavanja i informisanosti predstavnika nevladinog sektora;
4. Predstavnici nevladinog sektora imaju uvid u konačne verzije Izvještaja, nakon posljednjih izmjena, a neposredno prije slanja na usvajanje od strane Vlade.

Dodatno, o našem daljem angažmanu u radu ove radne grupe, blagovremeno ćemo obavijestiti crnogorsku javnost, nakon dobijanja konačne informacije o našim zahtjevima.

S poštovanjem,
Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Boris Marić, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Jovana Marović, Institut alternativa