I Izvještaj EK ukazuje na neustavno presuđivanje sudija za prekršaje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zadovoljstvo činjenicom da je Evropska komisija uvažila argumente koje je CGO iznosio kada je riječ o problemima u sprovođenju Zakona o prekršajima, uključujući to pitanje u godišnji Izvještaj o napretku Crne Gore.

Evropska komisija u Izvještaju o napretku za 2014. godinu konstatuje: “Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka treba biti prenešena na sudove bez daljeg odlaganja. Ozbiljnu zabrinutost predstavlja to što prema sadašnjem sistemu, zatvorske kazne za prekršaje mogu izreći tijela koje imenuje izvršna vlast”.

Upravo na toj osnovi, CGO je podnio još 2012.godine Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba ovog Zakona (kompletan tekst Inicijative je dostupan u CGO publikaciji “Tri godine od kršenja Ustava: ko je odgovoran?”). Na žalost, iako je ovaj problem prepoznat od strane Evropske komisije, Ustavni sud do danas o njemu nije odlučivao, i pored brojnih urgencija CGO-a i javnih apela.

Treba podsjetiti da postojeće zakonsko rješenje ide na štetu građana i građanki Crne Gore kojima već tri godine presude izriču sudije birane od strane organa izvršne vlasti tj. Vlade Crne Gore, čime se direktno krši Ustav Crne Gore, kao najviši pravni akt. Tako je u periodu od početka primjene novog Zakona o prekršajima (1.09.2011) do 31.12.2013.godine, prema podacima iz Registra novčanih kazni, koji generiše pravosnažne sudske odluke po licima, za čak 439 lica izrečena kazna zatvora.

Ove zatvorske kazne nijesu donešene pred zakonom ustanovljenim sudom – već pred izvršnim organom vlasti, što je suprotno principu podjele vlasti. Time što su izvršna, a ne sudska vlast (znači bez odluke suda), poslale u zatvor 439 lica ugroženo je jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na slobodu, jer ova lica nijesu imala nezavisno i nepristrasnos suđenje. Za činjenicu da je 439 lica u Crnoj Gori poslato na neustavan način u zatvor još niko nije odgovarao, a posljedice su nepopravljive.

Zabrinjavajuće je da Ustavni sud ostaje već dvije godine nijem na napore koje ulažemo kako bi ukazali na postojeće nepravilnosti koje direktno stoje na crnogorskom putu EU integracija. Nemiješanjem u svoj posao, Ustavni sud snosi i direktnu odgovornost što je ovaj problem konstatovan u Izvještaju o napretku za 2014.godinu.

CGO cijeni da se ne može govoriti o vladavini prava bez korjenitih promjena, između ostalog, sistema prekršaja koje je postavio ovaj Zakon i preispitivanja izrečenih neustavnih presuda. Nedopustivo je i što se prelazni period odužio na tri godine, a ovo pitanje je neophodno što prije riješiti i ispraviti sva loša postojeća rješenja u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava građana i građanki Crne Gore.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa