Opštine da počnu «čistiti sopstvena dvorišta» od korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Opštine Ulcinj da konačno počne sa planiranjem aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom niovu. Objavljivanjem prijedloga Akcionog plana za borbu protiv korupcije (2014-2015) na zvaničnoj internet prezentaciji, Opština Ulcinj je učinila prvi, dugo očekivan korak u zahtjevnoj borbi protiv korupcije koji je tek očekuje.

Nažalost, kao što je to bio slučaj sa većinom opština, i Akcioni plan opštine Ulcinje stiže sa velikim zakašnjenjem, bez uvažavanja naučenih lekcija drugih opština, pa samim tim i sa gotovo identičnim propustima. Na primjer, rokovi su neprecizni ili okončani, pa tako u dijelu predviđenom za rok realizacije aktivnosti u najvećem broju slučajeva stoji kontinuirano, a za neke je planirani rok u već prošloj 2013. ili 2014. godini. Akcionim planom nijesu, a ni lokalnim budžetom, precizno predviđena sredstva za realizaciju svake aktivnosti već je data samo opšta odrednica da će sredstva biti obezbijeđena iz budžeta opštine Ulcinj. Dalje, opština Ulcinj, kao i većina drugih opština, nije pokazala samostalnost i proaktivnost u dijelu formulisanja i korigovanja aktivnosti, već je doslovno pratila Model usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi odnosno prepisala strateške ciljeve, mjere i aktivnosti. Ovim su stvarne potrebe sredine i samih građana/ki stavljene u drugi plan. Na naslovnoj strani prijedloga Akcionog plana stoji datum jul 2014, što ukazuje da je dokument čekao punih devet mjeseci da se objavi. Paradoks je i da je 13. maja 2014. osnovan Tim/Komisija za monitoring, izvještavanje i evaluaciju Akcionog plana, koji ni do danas nije funkcionalan. Takođe, u samom dokumentu nema podataka o tome da li je održana javna rasprava i da li je, i na koji način rađeno predistraživanje radi dobijanja osnovnih informacija od strane građana/ki o tome koji su to problemi sa kojima se dnevno suočavaju. Stoga je neophodno djelotvorno uključenje svih zainteresovanih strana kroz javnu raspravu, ali i kroz sami Akcioni plan u dijelu nosilaca aktivnosti, što očito do sada nije učinjeno.

CGO podsjeća da opština Rožaje, kao i opština Ulcinj nijesu usvojile akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2013-2014. Takođe, novoosnovane opštine Petnjica i Gusinje, iako su konstituisali vlast novembra 2013, odnosno februara 2014, pa i usvojile prve budžete, nijesu usvojile lokalne akcione planove za 2014. Dakle, od postojećih 23 opština, četiri nijesu usvojile akcione planove, dok je od te četiri jedna objavila nacrtni dokument (Ulcinj). Neusvajanjem loklanih akcionih planova opštine su spriječile da se aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u potpunosti realizuje u skladu sa predviđenim rokom, koji je bio do kraja 2013, ali i učinile da i dalje bude neizvjesno kad će se to završiti.

CGO ocjenjuje da opštine moraju pokazati mnogo veći stepen posvećenosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Upravo «čišćenjem svog dvorišta» opštine mogu značajno doprinijeti naporima na nacionalnom nivou kako bi se suzbili efekti rasprostranjene korupcije, koja predstavlja jedan od ključnih problema Crne Gore u procesu demokratizacije i evropeizacije.

Nikola Djonović, koordinator programa