Uvesti efikasan sistem interne kontrole u Tužilaštvu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poslao je Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću inicijativu koja ima za cilj unaprijeđenje prakse administrativnog praćenja tužilačkih predmeta. Stanković je, tokom nedavnog susreta sa predstavnicima CGO-a, izrazio otvorenost Tužilaštva da radi na razvoju unutrašnjih sistema kontrola, a ova inicijativa predstavlja konkretan prijedlog CGO-a koji može doprinijeti spriječavanju i otkrivanju koruptivnih radnji unutar tužilačke organizacije.

Polazište inicijative je u Pravilniku o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva, koji ima solidnu osnovu, ali kojeg je neophodno doraditi radi uspostavljanja prakse efikasnijeg i efektivnijeg administrativnog praćenja tužilačkih predmeta i povezanosti podataka i lica koja rade na ovim predmetima. Inicijativa predviđa uvođenje analitičkog pristupa u zavođenju predmeta, kao i procedure praćenja, otkrivanja i procesuiranja povezanosti podataka i lica u lancu obrade tužilačkih predmeta. Tako uspostavljena kontinuirana interna analiza bila bi značajan mehanizam za preveniranje i suzbijanje korupcije u samoj tužilačkoj organizaciji. Dodatno, operacionalizacija ove inicijative bi omogućila bolju internu kontrolu, preglednost i veću transparentnost rada Tužilaštva.

Konkretan motiv za pokretanja inicijative nalazi se u iskustvu CGO-a sa Tužilaštvom po pitanju zahtjeva za dostavljanje informacija za koje je CGO cijenio da bi morale biti sistematizovane i lako dostupne. Naime, CGO je tražio sljedeće podatke: koliko je ODT Podgorica primilo anonimnih prijava tokom 2012, 2013. i 2014; koliko je anonimnih prijava imalo jasan osnov za otvaranje predmeta od strane ODT-a Podgorica, te sprovođenje radnji izviđaja; spisak sudskih vještaka ekonomsko-finansijske struke koji su angažovani od strane ODT Podgorica od januara 2011. do decembra 2013; spisak tužilaca ODT Podgorica koji su angažovali sudske viještake ekonomsko-finansijske struke u periodu od januara 2011. do decembra 2013. Ovi zahtjevi su odbijeni od strane ODT Podgorica, uz obrazloženja da Tužilaštvo nema takve evidencije!

CGO ocjenjuje da je upravo ovo veliki prostor za korupciju unutar tužilačke organizacije koji je lako zloupotrijebiti što stvara pravnu nesigurnost za građane i građanke Crne Gore. Stoga je neophodno uvesti precizne evidencije koje ova pitanja obrađuju, sistematizuju i vezuju za same tužioce i njihov učinak. Time bi se stvorili potrebni uslovi za razvijanje višedimenzionalnih sistema kontrole koji bi doprinijeli efektivnijoj internoj kontroli u Državnom tužilaštvu, ali i znatno većoj otvorenosti i transparentnosti rada samog Tužilaštva.

Boris Marić, viši pravni savjetnik