Novi portal: RECOM.link

Centar za građansko obrazovanje (CGO), kao referentna organizacija Koalicije za REKOM za Crnu Goru, predstavlja novi portal Koalicije za REKOMwww.recom.link, koji se – pored glavnog zadatka da učini što vidljivijim Proces REKOM – bavi postignućima i preprekama u uspostavljanju tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama.

Portal prati naučna istraživanja koja se bave teorijama i praksama pomirenja u post-konfliktnim društvima. Na portalu su dostupna i brojna svjedočenja žrtava o ratnim zločinima, počinjenim u ratovima na teritoriji bivše SFRJ, autorski tekstovi i intervjui sa pojedincima i pojedinkama koji stvaraju umjetnička djela, pišu ili pokreću akcije koje doprinose izgradnji kulture saosjećanja, žaljenja za svim izgubljenim životima i poštovanja ličnih iskustava.

Pored toga, ogromna arhiva procesa REKOM – video arhiva, transkripti konsultativnog procesa, video svjedočenja i drugi sadržaji, o najvećoj javnoj debati koju je civilni sektor ikada organizovao na prostoru nekadašnje Jugoslavije, sistematizovana je i lako dostupna. Arhiva je jedinstveno svjedočanstvo o procesu pomirenja u regionu, neposredan uvid u potrebe i očekivanja žrtava rata, njihovih porodica, akademske, umjetničke i pravne zajednice, organizacija i institucija.

Tamara Milaš, saradnica na programima