Odluka ODT nezakonita i neprofesionalna

Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je dobio dopis u vidu obavještenja od zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici Vukasa Radonjića da je odbačen dio krivične prijave koju je CGO podnio 23. januara 2015. protiv Sanje Vlahović, Milana Babovića i NN lica zbog krivičnog djela povrede moralnih prava autora i interpretatora. Kao razlog odbačaja za dio prijave koji se odnosi na Sanju Vlahović tužilac je naveo zastarjelost krivičnog gonjenja.

CGO napominje da postupajući tužilac u navođenju razloga za odbačaj krivične prijave polazi od utvrđenog vremena izvršenja krivičnog djela koje je 06.05.2013. i konstatuje da je to bilo “znatno prije podnošenja krivične prijave i saznanja državnog tužioca za prijavljeno krivično djelo”. Ali, zakon ne poznaje konstrukciju “znatno prije”, već konkretne i tačno utvrđene rokove – i to sat, dan i godinu – kada cijeni da je nastupila posljedica ili zastarjelost krivičnog gonjenja. Stoga, CGO smatra da je navedena konstrukcija neprofesionalna i nezakonita.

Krivični zakonik propisuje da se krivično gonjenje ne može preduzeti kada protekne tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje je zaprijećena kazna zatvora preko jedne godine. Za ovo krivično djelo propisana je kazna do tri godine zatvora, a s obzirom da je sam postupajući tužilac utvrdio da je vrijeme izvršenja krivičnog djela 06.05.2013. zastarjelost na koju se poziva nastupa tek iduće godine odnosno 2016!

Takođe, CGO osnovano sumnja da je postupajući tužilac čekao da novi Zakon o krivičnom postupku stupi na snagu 15.08.2015. kako bi tek onda poslao ovo obaviještenje, a imajući u vidu da se novim Zakonom ukida njegova obaveza da dostavi predmetno Rješenje sa obrazloženjem koje uključuje osnovne činjenice na kojima temelji svoj pravni stav.

Dalje, kako zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posljedica nastupila, u konkretnom slučaju imamo školski primjer da je postupajući tužilac utvrdio datum kada je nastupila posljedica krivičnog djela, ali iz nama nepoznatih razloga u daljem postupanju nije primijenio više nego jasne zakonske norme da se zastarijevanje prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog djela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela.

CGO obaviještava javnost da je od predaje krivične prijave u više navrata kontaktirao Tužilašto raspitujući se o sudbini iste i da smo svaki put dobili usmena uvjeravanja da se preduzimaju odgovarajuće procesne radnje u smislu obraćanja kancelariji Interpola, kao i da su obavljani informativni razgovori u ovom postupku, što se vjerujemo može utvrditi i uvidom u spise predmeta. Takođe, o ovim radnjama su izvještavali i mediji a što nadležni tužilac isto nikad nije porekao.

Ukratko, u konkretnom slučaju nijesu nastupile okolnosti ni za relativnu ni za apsolutnu zastarjelost! Posebno je zabrinjavajuće da je do ovog zakonski neutemeljenog zaključka tužilac došao nakon 8 mjeseci rada na predmetu, a imajuću u vidu da je potrebno 15 sekundi da putem internet pretraživača nađe datum na koji se poziva i od kojeg je pogrešno sračunao vrijeme zastare!

Zbog svega ovog, CGO je iskoristio svoje zakonske mogućnosti i odmah nakon prijema obaviještenja od ODT se obratio Višem državnom tužilaštvu sa zahtijevom da se ovakvo rješenje ODT poništi, kako bi se nastavilo dalje postupanje po predmetnoj krivičnoj prijavi na zakonit i efikasan način. O ovom je obaviješten i Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i ministar pravde Zoran Pažin.

CGO cijeni da je iznimno važno da Tužilaštvo dokaže da zakon sprovodi neselektivno i bez neprimjerenih političkih uticaja. Konačno, Tužilaštvo mora imati poseban senzibilitet kada se krivične prijave odnose na vršioce javnih funkcija, te u tim slučajevima postupati ažurno po skraćenom postupku u cilju zaštite javnog interesa da se ne bi sticao utisak u javnosti da je onima koji imaju moć sve dozvoljeno pa i gruba zloupotreba institucija koje treba da sprovode zakon.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka