Borba za pravo javnosti da zna u Crnoj Gori još uvijek traje

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28.septembra, ukazuje da su organi javnog sektora u Crnoj Gori još uvijek nedovoljno transparentni, a da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama selektivno primjenjuje.

Naime, i dalje državni organi ne pokazuju proaktivnost u objavljivanju podataka od javnog značaja, ali i izbjegavaju da iste dostave na zahtjeve zainteresovanih subjekata direktno kršeći odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama. A upravo je transparentnost jedan od preduslova za uspostavljanje vladavine prava, odgovornu vlast i borbu protiv korupcije. Ograničavajući pristup informacijama na ovaj način državni organi, koji pribjegavaju tom pristupu, predstavljaju direktne kočničare demokratizacije crnogorskog društva.

Ovaj problem se prepoznaje i u relevantnim međunarodnim izvještajima. Tako se u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2014. konstatuje “Potrebno je obezbijediti transparentnost i odgovornost rada javnih institucija i funkcionera. Pronalaženje pravog balansa između prava na slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti ostaje i dalje izazov”.

Dodatno, sam Zakon o slobodnom pristupu informacijama ima niz manjkavosti a i pored njihove identifikacije nije ništa urađeno kako bi se iste unaprijedile, posebno u dijelu sistema sankcija, upravnih postupaka tokom izvršenja upravnog akta, kao i utvrđivanja adekvatnih naknada troškova postupka koje često znaju da dosegnu nerealne cifre čime se poništava duh Zakona.

Statistički gledano, po Izvještaju o radu Agencije za 2013, primljeno je 754 predmeta koji se odnose na nemogućnost pristupa informacijama građana. Savjet Agencije riješio je svaki, a razduženo je njih 721. Od tog broja usvojene su 552 žalbe, a odbijeno je 67, dok je djelimično usvojeno 10 žalbi. U 92 slučaja postupak je zaključkom obustavljen zbog odustanka podnosioca žalbe, jer im je prvostepeni organ u međuvremenu dostavio traženu informaciju. Podaci za 2014. nijesu dostupni na sajtu Agencije, ali je primjetno javno ukazivanje NVO i medija na veći stepen zatvorenosti državnih organa.

Po iskustvu koje CGO ima u zahtjevima za slobodan pristup informacijama najzatvorenija ministarstva tokom ove godine su: Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo ekonomije. Kad je riječ o lokalnim samoupravama, tu tradicionalno prednjači po zatvorenosti Glavni grad Podgorica, a slijede opštine Bijelo Polje, Budva, Nikšić, Kolašin.

Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 2002.godine na zajedničkom sastanku predstavnika/ca uglavnom nevladinih organizacija u Sofiji, Bugarskoj. Danas se taj dan obilježava širom svijeta sa ciljem promocije prava na slobodan pristup informacijama, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, ali i da bi se podstakli građani/ke da koriste svoje pravo, a vlasti da budu transparentnije u radu.

Mira Popović, saradnica na programima