Kakvi su stavovi, znanja i očekivanja Evropljana od Evropske unije?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u svojim prostorijama, organizovao konferenciju za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja javnog mnjenja o stavovima, znanju i očekivanjima Evropljana od Evropske unije, kao dio projekta „Homo Europeanus – prevazilaženje deficita znanja o EU“, koji se realizuje uz podršku Evropske komisije kroz program Evropa za građane. Ovaj projekat sprovodi 14 organizacija, od čega 9 iz država članica EU i 3 države kandidatkinje, među kojima je Crna Gora u kojoj je partner CGO.

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u je govoreći o projektu, u okviru kojeg je rađeno istraživanje, istakla da je opšti cilj „promocija znanja o EU, naročito u izazovima koje donosi ekonomska kriza, porast netolerancije prema imigrantima i ksenofobije među građanima država članica i zemljama kandidatima za ulazak u EU, a sve u cilju prevazilaženja demokratskog deficita“. Ona je naglasila: „Mi smo istraživanje htjeli testirati hipotezu o uticaju odgovarajućeg obrazovanja o građanstvu, koje podrazumijeva i obrazovanje o EU, na nivo objektivnosti u pogledu pitanja vezanih za EU“. Pešić je pojasnila da je istraživanje sprovedeno između 15. oktobra i 23. novembra 2015. u devet država članica EU (Španija, Italija, Slovačka, Češka, Hrvatska, Letonija, Poljska, Slovenija i Bugarska) i tri države kandidatkinje (Crna Gora, Srbija i Makedonija) na osnovu online upitnika i direktnog anketiranja na uzorku od 6719 ispitanika, pri čemu je minimalan uzorak po državi bio 500 ispitanika stratifikovanih po mjestu stanovanja, polu, godinama, obrazovanju i radnom statusu, kao i da su odgovori analizirani na dva nivoa: evropskom i nacionalnom. Dalje, ona je navela da je istraživanje sadržajno podijeljeno na tri segmenta: koncept evropskog obrazovanja, Evropska unija i Evropljani i Evropski parlament.

znanjeoeu

Petar Đukanović, koordinator na programima u CGO-u je predstavio rezultate istraživanja ističući da je u prosjeku svaki drugi ispitanik (49.7%) imao neki vid građanskog vaspitanja/ obrazovanja (GV/GO), a 4 od 10 ispitanika (42.1) su imala obrazovanje o EU u svom formalnom obrazovanju. „Crna Gora je u tom dijelu ispod prosjeka, ali imajući u vidu da su ovi predmeti od prije nekoliko godina dio formalnog obrazovanog sistema za očekivati je da će ovaj prosjek u nastupajućem periodu rasti u Crnoj Gori”, naglasio je Đukanović. On je dalje ukazao da rezultati istraživanja ukazuju da: „više od 2/3 nije zadovoljno obrazovanjem o EU koje su sticali tokom formalnog obrazovanja”, kao i da postoji uticaj određenih parametara na kvalitet tog obrazovanja, poput mjesta življenja jer su ispitanici iz većih gradova su više učili i znaju više o EU. “Ovo je i direktna preporuka da se obrazovni programi o EU moraju približiti i ciljnim grupama izvan velikih gradova.” rekao je Đukanović.

On je dalje naveo:

U učenju o EU kroz neformalni sistem prednjače Slovenija (56,6%), Srbija (52,7%) i Crna Gora (50,3%). Istraživanje ukazuje da u državama članicama o EU građani više uče kroz formalan sistem, dok je u zemljama kandiatima to uče kroz neformalne programe obrazovanje.

Državljanstvo je veoma važno za većinu ispitanika, ali samo oko 1/3 zna što državljanstvo znači. Za ispitanike iz Crne Gore, državljanstvo je veoma važno, ali im je teško da ga definišu, iako generalno pokazuju više tolerancije nego ispitanici iz drugih država, ali i znanja kad je riječ o ovom pitanju.

Svaki treći ispitanik (28,15%) sebe vidi samo kao državljanina svoje zemlje, dok 2/3 sebe vide kao državljanina EU i svoje zemlje, čime se pokazuje da su napori koje je EU uložila u osnaživanje i popularizaiju koncepta evropskog građanstva koje ne poništava nacionalni izraz urodili plodom. Takođe, visok procenat ispitanika iz država kandidatkinja koji se osjećaju dijelom EU može se objasniti i njihovom velikom željom da uđu u EU i činjenicom da su dio evropskog konteksta oduvijek.

cgoznanjeoeu

Svaki drugi ispitanik (50,7%) navodi da evropski identitet ne poništava nacionalni identitet. Iznenađujuće je da se ispitanici iz nekih od država članica u većini ne slažu sa ovom tvrdnjom ili ne znaju odgovor, posebno u Bugarskoj, Španiji, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj, iako imaju dovoljno dug ,,staž” u EU da bi se očekivali drugačiji rezultati.

Kad je riječ o regionu, očekivano najmlađa članica EU – Hrvatska ima izuzetno visok procenat onih koji smatraju evropski identitet komplementarnim (71%), ali je taj osjećaj natprosječan i u Srbiji (76,5%) i u Crnoj Gori (58,2%), a nešto manji u Makedoniji (43,5%).

Među najvažnijim elementima koji formiraju evropski identitet, ispitanici ističu vrijednosti demokratije i slobode (66, 7%), slijedi kultura (47,15%), a potom Euro kao zajedničku valuta (za 37,7%) i istoriju (31,1%). Crnogorcima je najvažnija zajednička kultura, vrijednosti demokratije i slobode, Euro, istorija, geografska povezanost, a manje su vezani ze slogan “Ujedinjeni u različitostima”, uspjeh evropske ekonomije, himnu i zastavu EU.

Ispitanici u svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem, u ubjedljivom, nadpolovičnom procentu smatraju da nijesu dovoljno informisani o građanskim pravima građana EU (74%), a samo svaki peti misli da jeste. Ispitanici iz Crne Gore u ogromnom procentu smatraju da nijesu dobro informisani o građanskim pravima građana EU (75,8%).

Samo četvrtina ispitanika na nivou cjelokupnog uzorka je informisana i zna što je Evropska građanska inicijativa. Crnogorski građani vrlo malo znaju o ovom institutu, kao i srpski i makedonski.

Što se tiče Junkerovog plana, za ispitanike iz Crne gore najvažniji prioritet je stvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast i investicije, zatim uspostavljanje područja pravde sa fundamentalnim pravima i međusobnim povjerenjem, dok ih najmanje zanima što će biti sa sporazumom sa SAD-om i izgradnjom jedinstvenog digitalnog tržišta.

Na pitanje koje prednosti politike proširenja EU smatraju najvažnijim, više od polovine Evropljana navodi širenje zone mira, stabilnosti i prosperiteta, dok svaki drugi Evropljanin smatra da će ulazak novih članica obogatiti EU povećajući kulturnu raznolikost, razmjenu ideja i bolje razumijevanje između drugih naroda. Svaki treći ispitanik smatra da je članstvo zemalja centralne i istočne Evrope dovelo do ekonomskih reformi koje su uslovile visok ekonomski rast i rast prilika za zapošljavanje. Ispitanicima iz Crne Gore je proces proširenja bitan jer je doveo do ekonomskog rasta u zemljama centralne i istočne Evrope koje su se pridružile ranije, pa se nadaju da će se to desiti i u Crnj Gori.

cgoznanjeoeupdj

Ipak, 32, 6% ispitanika podržava Junkerov plan i misli da građani EU trebaju pauzu od 5 godina od proširenja EU, dok 29,3% ne podržava plan, a čak 38,1% nikada nijesu čuli za njega. Uglavnom, države članice su dominantno saglasne sa planom dok države kandidatkinje nijesu, iako je značajan broj njihovih građana neinformisan, odnosno nije čuo za ovaj plan.

Svaki drugi ispitanik ima pozitivnu sliku o EU, dok je mali procenat onih koji imaju negativnu u ukupnom broju ispitanika za sve zemlje (9,3%), a značajan je broj onih koji imaju neutralnu sliku (34,8%). Više od polovine ispitanika u Crnoj Gori (61,9%) i Makedoniji (73%) ima pozitivnu sliku, dok su Srbiji u najvećem procentu neutralni (46,4%). Ubjedljiva većina ispitanika iz Crne Gore (68,2%) ima izuzetno pozitivno mišljenje o članstvu u EU.

Za 41,6% ispitanika, institucija koja najbolje predstavlja EU je Evropski parlament. Za svakog petog ispitanika, to je Evropska komisija a 11,3% njih vidi Evropski savjet. Uopšte, 7 od 10 ispitanika iz svih zemalja osjećaju da nijesu dobro informisani o aktivnostima EP (67,8%), dok samo 17, 2% njih navodi da su dobro informisani a 13% nema jasan stav. Ispitanici iz Crne Gore su u velikoj većini slabo informisani o aktivnostima EP (70,7%).

Tri ključne vrijednosti koje bi EP trebalo da brani u budućnosti kao prioritete za većinu ispitanika su zaštita ljudskih prava (67,7%), solidarnost između zemalja članica (36,6%) i sloboda izražavanja (35,9%). Najmanje procenata ispitanika ,,glasa” za zaštitu manjina i ukidanje smrtne kazne širom svijeta.

Od politika koje Evropski parlament promoviše na nivou EU, ispitanici dominantnu prednost daju borbi protiv siromaštava i socijalne isključenosti (preko 60%). Noviji razvoji događaja je definitivno uticao da se na listi prioriteta visoko kotirano nađe borba protiv terorizma (40,7%). Za ispitanike iz Crne Gore bi prioritetne politike EP trebale da budu: borba protiv siromašta i socijalne isključenosti, upravljanje ekonomijom, porezima i budžetom i borba protiv tereorizma.

Svaki drugi ispitanik u svim zemljama zbirno nije znao odgovor na pitanje kako se donose odluke u Evropskom parlamentu. Ali, većina onih koji su znali odgovor – 38,8% navodi da se odluke donose u kombinaciji političke pripadnosti poslanika i interesa država članica.

Većina od 45,8% ispitanika bi željela da vidi da EP igra važniju ulogu nego što je to slučaj sada. Ispitanici iz Crne Gore u najvećem procentu ne znaju odgovor odnosno može se reći da nemaju stav o ovom pitanju.

Svetlana Pešić, saradnica na programima