Glas mladih treba da bude jači

U Omladinskom klubu na Cetinju sinoć je organizovana radionica na temu Omladinski aktivizam, koju je vodio koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (CGO) Miloš Knežević.

Knežević je sa mladima razgovarao o značaju uključivanja mladih u život zajednica u kojima žive i rade – od porodice, preko škole do grada i države, kao najširih društvenih zajednica kojima pripadaju. Posebna pažnja, tokom radionice, bila je posvećena aktivizmu mladih u oblasti ljudskih prava, a imajući u vidu potencijal mladih da značajno doprinesu izgradnji kulture ljudskih prava u društvu.

cgo-cce-radionicaonenasilju

Omladinski aktivizam pruža mogućnost mladima da se njihov glas čuje, da učestvuju u procesima donošenja odluka što društvu nudi održivu perspektivu razvoja. Danas postoje brojni izazovi razvoju omladinskog aktivizma koje nameće društveni kontekst u kojem mladi žive – još uvijek tradicionalni odnosi u porodici koji ne podstiču učešće djeteta u porodičnom životu, škole kojima dominiraju prevaziđeni stilovi učenja i koje ostaju zatvorene za određene teme od važnosti za oblikovanje mladih, šire društveno okruženje koje je autoritarno te uz pomoć masovnih medija forsira potrošačku kulturu i pasivnost građana i građanki. U takvim okvirima, malo je i mladih koji vjeruju u snagu aktivizma, dok većina cijeni da je uzaludan pokušaj bilo kakave promjene. Zato je radionica imala za cilj da motiviše mlade da razmišljaju o važnosti informisanja o procesima i događajima koji se dešavaju u njihovom okruženju, kao i da na njih reaguju, da imaju svoje mišljenje i hrabrost da ga jasno artikulišu. “Ćutanje nije opcija za mlade koji žele da budu akteri a ne statisti u sopstvenom životu. Mladi treba da budu nosioci promjena koje su konstantno obilježje modernog društva,” naglasio je Knežević.

Dalje, kroz prezentaciju istraživanja CGO-a o percepciji građana/ki o diskriminaciji i homofobiji, učesnici/e radionice imali su priliku da se upoznaju i sa modernim konceptom ljudskih prava i izazovima sa kojima se u zaštiti svojih prava suočavaju pripadnici ranjivih i marginalizovanih grupa, kao što su LGBT osobe, žene, Romi i osobe sa invaliditetom. Prezentacija je izazvala dinamičnu diskusiju kroz koju su učesnici/e radionice govorili o primjerima poštovanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici i školi, te predlagali određena rješenja koja mogu voditi njihovom prevladavanju.

U dijelu radionice koji se odnosio na tehnike omladinskog rada i aktivizma, učesnici/e su učili o mogućnostima da pretoče ideju o rješavanju određenog problema u konkretnu akciju korišćenjem resursa dostupnih mladima danas, poput društvenih mreža, interneta i mobilnog telefona. “Dobra akcija temelji se na dobroj ideji i bez značajnih sredstava, uz korišćenje lako dostupnih resursa može imati snažan odjek i uticaj u zajednici”, ocijenio je Knežević. Glavna poruka radionice bila je da mladi ljudi moraju osvijestiti vlastite potencijale umjesto da se prepuste ušuškanosti u komfor savremenog društva, posebno medija i tehnologije koji ih pasiviziraju umjesto da bude iskorišćeni kao sredstvo za aktivno učešće i kreiranje promjena.

Radionica o omladinskom aktivizmu organizovana je na inicijativu Omladinskog kluba Cetinje i profesorice psihologije u Cetinjskoj gimnaziji Dejane Rudović, jedne od koordionatorki Kluba. CGO izražava zadovoljstvo saradnjom sa Omladinskim klubom sa Cetinja, koji je poput mnogih drugih omladinskih inicijativa, organizacija i srednjih škola prepoznao kvalitet rada CGO-a sa mladima. CGO ostaje otvoren za saradnju sa svim organizacijama koje ulažu napore u jačanje omladinskog i studentskog aktivizma u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima