Apel NVO za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Grupa nevladinih organizacija (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) uputile su danas pismo predsjedniku Vlade, ministru prosvjete, ministru rada i socijalnog staranja u kome su podsjetile da problemi s angažovanjem asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama onemogućavaju tu djecu da ostvare pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje i apelovali da Vlada:

1. odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, čime bi se prevazišla ograničenja u zapošljavanju u javnim ustanovama u predizbornom periodu, odnosno ispunili uslovi da se odmah zaključe ugovori sa asistentima u nastavi;

2. da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju one osobe koje su adekvatno obučene za taj posao i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla. Na ovaj način bi se zadržao kadar koji je obučen za taj posao i koji je stekao dragocjeno iskustvo u radu proteklih godina, u korist djece koja pate zbog zamjene asistenta na čiju se pomoć i podršku naviknu;

3. da se Skupštini predloži izmjena člana 30a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Asistent u nastavi), da bi se propisalo da će se asistenti u nastavi plaćati iz državnog budžeta umjesto da taj zahtijevan posao obavljaju “po pravilu, kao volonterski rad”, kako je sada propisano.

Pozivamo i sve zainteresovane NVO-e da ga podrže i pomognu djeci s posebnim obrazovnim potrebama da ostvare Ustavom garantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje.