Odgovor na nasilje nad ženama treba da bude jedinstven

Centar za građansko obrazovaje (CGO) se, povodom Međunarodog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pridružuje apelima da institucije djelotvornije počnu raditi na suzbijanju nasilja nad ženama – kako kroz prevenciju, tako i kroz efikasno sankcionisanje i obezbjeđivanje adekvatnih i održivih servisa podrške za alarmantno veliki broj žrtava koje danas bilježi Crna Gora. CGO osuđuje svaki vid nasilja nad ženama, od porodičnog do nasilja koje čini država svojom neefikasnom reakcijom, nipodaštavanjem patnji žrtava nasilja, ali i nevoljnošću da stvori uslove za ostvarivanje pune ravnopravnosti žena u društvu.

Nasilje nad ženama je najbrutalniji oblik kršenja ljudskih prava žena, njihovog dostojanstva, integrtiteta ličnosti u fizičkom i emocionalnom smislu, sa dalekosežnim posljedicama, koje pogađaju i okruženje žene – najčešće djecu, ali i porodicu, prijatelje. Blage kaznene politike za nasilje nad ženama osnažuju nasilje kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Efikasna borba protiv nasilja nad ženama jedan je od pokazatelja funkcionisanja pravne države, koji će biti i mjerilo sposobnosti Crne Gore da se integriše u evropsku i globalnu zajednicu, ali i ostvari suštinski društveni razvoj. Osim dosljednje primjene zakona, ovaj problem zahtijeva i intervenciju kroz obrazovni sistem i podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja, razumijevanja važnosti poštovanja prava žena i koncepta rodne ravnopravnosti.

Posljednja istraživanja ukazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori tokom života imala ili ima iskustvo nasilja. Samo u posljednje dvije godine, četiri žene ubijene su od strane svojih partnera ili bivših partnera, a novinske stupce gotovo svakodnevno punile su vijesti o slučajevima nasilja. Ova krajnje zabrinjavajuća statistika otkriva tek dio stvarne dimenzije nasilja nad ženama u našem društvu. Usljed još uvijek široko rasprostranjenog shvatanja da je sramota govoriti o nasilju ili ga prijaviti, mnogi slučajevi ostaju neregistrovani a krik za pomoć mnogih žena ugušen olovnom tišinom koja čuva lažnu sliku časti i poštenja onih crnogorskih porodica u kojima je nasilje svakodnevica. Žene koje se i usude prijaviti nasilje nerijetko ostaju bez adekvatne reakcije institucija, ismijane, obeshrabrene, dodatno viktimizirane, i konačno bivaju osuđene da nastave život sa nasilnikom. Stoga su neophodni dalji napori u edukaciji i podizanju svijesti među profesionalcima koji rade na spriječavanju i procesuiranju nasilja nad ženama kako bi bili prava podrška ženama da izađu iz kruga nasilja i nastave produktivan lični i društveni život.

Naše koleginice iz NVO sektora, koje godinama istrajno rade na poboljšanju prava žena i njihovoj zaštiti kroz obezbjeđivanje brojnih servisa podrške, suočavaju se sa izazovom njihove održivosti. Naime, država nije uspjela da obezbijedi trajne i stabilne izvore za finansiranje tih servisa uprkos tome što se na to obavezala zakonskim rješenjima, strategijama i usvajanjem međunarodnih dokumenata.

Crna Gora je potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o spriječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija). To je prvi pravno obavezujući međunarodni dokument koji pruža sveobuhvatnu zaštitu žena od nasilja i nasilja u porodici. Obezbjeđivanje njene neposredne primjene u praksi bilo bi od velike važnosti za rješavanje problema nasilja nad ženama u našem društvu.

Takođe, zastupljenost žena na mjestima odlučivanja je na izrazito niskom nivou u Crnoj Gori, a ovo pitanje nije na listi prioriteta muškaraca-donosilaca odluka. Bez otvaranja procesa odlučivanja za ravnopravno učešće žena neće biti ni značajnijeg napretka u oblasti poštovanja prava žena i promjene ekonomske i socijalne nejednakosti polova koja je u korijenu rodnog nasilja.

Širi društveni kontekst i stanje svijesti građana upozoravaju da je crnogorsko društvo i dalje snažno autoritarno i tradicionalističko, što je još jedno opterećenje u bržem napretku u razumijevanju ženskih prava. Istraživanje CGO-a o percepciji diskriminacije u Crnoj Gori, iz februara 2016. godine, konstatuje da 80% građana želi na čelu države jakog i nepokolebljivog vođu kako bi ga slijedili, dok 72% ispitanika smatra da je najvažnija uloga žene u društvu da bude dobra supruga i majka.

CGO će nastaviti da se bori protiv nasilja nad ženama kroz neformalne obrazovne programe kojima nastojimo da utičemo na otklanjanje duboko ukorijenjenih rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova prema ženama, ali i kroz podršku svim inicijativama koje podstiču razumijevanje koncepta rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte, kao osnove za prevenciju i smanjenje nasilja nad ženama.

Petar Đukanović, koordinator programa