Slučaj Pejović je test za institucije sistema

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja činjenicu da je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) shodno Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača-ambasadora, za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija prioritetno otvorila ovaj slučaj i počela preduzimati zakonom propisane mjere i radnje. Izražavamo nadu da će i konačna odluka ASK-a biti donijeta brzo i u skladu sa zakonom a imajući u vidu javni interes, kao i jasnost slučaja Pejović.

Zahtjev CGO-a da se utvrdi Pejovićevo kršenje članova 7, 9 i 23. Zakona o sprječavanju korupcije jer istovremeno obavlja dvije javne funkcije i ostvaruje prihode po oba osnova, podržava dokumentacija dobijena od zvaničnih organa. Utemeljenost tog zahtjeva CGO-u je potvrđena i od strane najboljih crnogorskih pravnika koje je CGO konsultovao tokom obrade ovog slučaja, a koji su profesionalno angažovani u različitim strukturama. Kako bi čitav ovaj slučaj od nesumnjivog javnog interesa bio dostupan za analizu zainteresovanim stranama, CGO je objavio prateću dokumentaciju.

CGO podsjeća javnost da je naša misija da doprinosimo izgradnji otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama za sve, a što smo kroz petnaestogodišnji rad afirmisali kroz brojne aktivnosti i inicijative, uključujući i one koje se odnose na dokumentovane primjere zloupotrebe javnih ovlašćenja i drugih nezakonitih postupanja nosilaca javnih funkcija u Crnoj Gori.

U tom kontekstu, pokušaji ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača-ambasadora Pejovića da nas pouči našoj misiji u nedostatku argumentacije za odbranu se može doživjeti i kao prijetnja, odnosno nastavak daljih pritisaka vlasti na nevladine organizacije koje ukazuju na devijacije sistema.

CGO individualne primjere koristi samo kada oni ukazuju na sistemske pojave i postupanja javnih funkcionera koji zloupotrebljavajući funkciju/e koje vrše direktno nanose štetu društvu i javnom interesu. Naša je obaveza da o ovakvim postupanjima obavijestimo nadležne organe i od njih očekujemo da neustavna i nezakonita postupanja sankcionišu.

Posebno je problematično kada ovakvu situaciju imamo kod onih koji treba da nam promovišu evropske standarde i najbolje prakse kojima ćemo mijenjati naše loše navike u odnosu prema javnom i državnom interesu. Upravo je naglašena obaveza donosilaca odluka, a posebno nosilaca procesa evropskih integracija, da zastupaju principe vladavine prava, depolitizacije državne uprave i transparetnosti rada Vlade, a ne da ih svojim postupanjima poništavaju u praksi.

Na kraju, pozivamo ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača-ambasadora Pejovića, ali i Vladu Crne Gore, da pojasne Pejovićeve navode da on ima „status koji mi omogućava naknadu u skladu sa zakonom kao što to imaju druga zvanja unutar crnogorskih institucija” na način što će javnost precizno informisati koja su to lica, koje zvanja imaju i o kolikim naknadama je riječ na mjesečnom nivou.

Ana Nenezić, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija