Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou – POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

POZIVA

zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da se pridruže

 Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Fokus djelovanja Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije biće praćenje i unaprijeđenje postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u različitim oblastima. U tom cilju, članice Koalicije će nadzirati i analizirati primjenu i efekte zakonskih, strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou, pripremati izvještaje i javno zagovarati  predložena rješenja za unaprjeđenje sistema borbe protiv korupcije.

Poziv za pridruživanje Koaliciji za transparentnost i borbu protiv korupcije je za ograničeni broj OCD sa dokazanim iskustvom u radu na projektima i inicijativama u oblasti transparentnosti, odgovornosti vlasti i borbe protiv korupcije, a ohrabruju se OCD različitih nivoa razvijenosti i iz različitih dijelova Crne Gore da se prijave.

smjestimo-korupciju-u-muzej

Za izabrane organizacije, članice Koalicije, biće organizovane napredne obuke o metodama borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, odnosno praćenju realizacije ključnih dokumenata, funkcionalnosti mehanizama za učešće u procesu donošenja odluka i podršku građanskim inicijativama, izradi planova zagovaranja i planova aktivnosti. Takođe, biće organizivani i redovni sastanci Koalicije radi pripreme zajedničkih aktivnosti i pozicija u odnosu na relevantne dokumente.

Zainteresovane organizacije civilnog društva treba da pošalju pismo interesovanja, koje uključuje i osnovne podatke o organizaciji i reference, na email bojana.k@cgo-cce.org najkasnije do 22. februara 2018. godine, a u slučaju potrebe istim putem mogu dobiti dodatna pojašnjenja. 

Nakon isteka roka, sve organizacije biće pismeno obaviještene o ishodu njihove prijave.

Koalicija se formira u okviru projekta «Smjestimo korupciju u muzej!», koji CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, a predstavlja treću fazu šireg programa CGO-a sa ciljem doprinosa smanjenju korupcije na lokalnom nivou.