Ministarstvo prosvjete ne smije da štiti direktore škola koji krše Zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je prije tri nedjelje podnio ministru Šehoviću Inicijativu za razriješenje direktora Srednje pomorske škole u Kotoru zbog  zloupotrebe službenog položaja i svjesnog kršenja članova 6. i 7.  Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. I pored Urgencije, do danas nema informacije da li je i sa kojim ishodom ta inicijativa procesuirana, ali ni za druge direktore škola koji koji su u posljednje dvije godine zloupotrebljavali službeni položaj a što je utvrdila i Prosvjetna inspekcija.

Podsjećamo, direktor Veljko Botica prekršio je zakon dopuštajući da se u sportskoj dvorani Školskog centra u Dobroti u Kotoru, dana 04.aprila 2018, organizuje i održi predizborni politički skup u sklopu političke kampanje pred predsjedničke izbore zakazane za 15. april 2018. CGO je priložio dokaze da su prostorije škole korišćene za stranačke promocije, čime je direktno prekršen Zakon. Navedenom Inicijativom CGO je tražio da se kazni i svaki direktor koji dozvoli zloupotrebu školskih ustanova u političke svrhe, nezavisno od toga koja je politička partija u školama održavala skupove. CGO je nakon ove inicijative podnio i Urgenciju za hitno postupanje po istoj, ali nadležno Ministarstvo i dalje ćuti.

Takođe, još od septembra 2017, CGO je u više navrata tražio od ministra Šehovića hitno postupanje po već podnešenom Zahtjevu za razriješenje direktora JU Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ Podgorica koji je dostavljen Ministarstvu u junu 2017. Zahtjev je podnešen zbog zloupotrebe službenog položaja direktora te škole Veselina Pićurića po više osnova, a koji je i danas direktor te ustanove. U prilogu tadašnje  CGO Urgencije za razrešenje Pićurića dostavljeni su dokazi, uključujući i nekoliko pravosnažnih presuda iz radnog odnosa i prekršajnog postupka koje su riješene u korist profesora te škole. Naime, oni su  vodili postupke  sa JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica, tačnije protiv direktora te škole Veselina Pićurića, zbog zloupotrebe nadležnosti i službenog položaja. Dostavljene su i Krivične prijave sa dopunama koju su podnijeli profesori Elektrotehničke škole protiv Pićurića i drugih, a po kojima izviđaj pred Osnovnim tužilaštvom u Podgorici traje još od juna 2014. što znači da iste nijesu još uvjek odbačene. CGO je apelovao na ministra da počne riješavati višegodišnje nagomilane probleme tog nastavnog kadra uzrokovane radnjama Pićurića, a što su i pravosnažne presude i zapisnici nadležnih službi bjelodano dokazali. Ostaje nejasno zbog čega je Pićurić zaštićen od zakona iako krši javni interes i zašto ga ministar ne sankcioniše odnosno razriješi shodno članu 82a st 1 tačka 3 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju a imajući u vidu i prijedloge za njegovo razrešenje dva prosvjetna inspektora, u različitiom vremenskom periodu u toku 2013. i u novembru 2017.

Dalje, CGO je shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacija došao do podataka da su prosvjetni inspektori podnijeli devet prijedloga za razrešenje direktora osnovnih i srednjih škola za period 2016. i 2017. Konkretno, radi se o direktorima sljedećih obrazovnih ustanova: JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica, JU OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin”, JU Srednja stručna škola Rožaje, JU Stručna medicinska škola Podgorica, JU OŠ” Dušan Korać” u Bijelom Polju, JU OŠ “Salko Aljković” Pljevlja, JU Srednja elektro tehnička škola”Vaso Aligrudić” Podgorica, JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” Danilovgrad.

Jedan od devet prijedloga za razrešenje direktora odnosi se i na direktoricu OŠ “Dušan Korać”u Bijelom Polju Fatimu Mehović, protiv koje je i CGO dobio više prijava zbog zloupotrebe službenog položaja i mobinga nad zaposlenima, nedozvoljenog zapošljavanja,  a što je konstatovano i Prijedlogom za njeno razriješenje. Takođe, i Državna revizorska institucija je na svom sajtu objavila Izvještaj o reviziji projekta „Uloga medija u prevenciji zloupotreba droga među učeničkom populacijom“ realizovanog od strane Javne ustanove Osnovna škola „Dušan Korać“ Bijelo Polje. Revizijom pravilnosti utrošenih sredstava i sprovedenih aktivnosti vezanih za ovaj projekat, utvrđeno je da OŠ „Dušan Korać“ iz Bijelog Polja, kao korisnik sredstava, nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladila finansijske i poslovne aktivnosti sa propisima i u skladu sa tim revizori su izrazili negativno mišljenje. No, ni ovo sve nije izgleda dovoljno da Mehović bude razriješena jer je i danas direktorica te škole.

Od devet  dostavljenih  predloga za razrešenje direktora do promjene direktora došlo je samo u  JU Srednja stručna škola Rožaje u prethodne dvije godine, a da li je došlo do isteka mandata tadašnjeg direktora ili je on razriješen dužnosti CGO nije imao uvida.  Ovo naročito brine jer su neki direktori na tim pozicijama u više mandata ili duže od deceniju, a protiv nekih su podnošeni prijedlozi za razriješenje i po dva puta (JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica – 2016. i 2017.). Prijedlozi za razriješenje prosvjetnih inspektora su zasnovani na različitim osnovama. Neki su izvršili teže prekršaje i zloupotrebu javne funkcije, dok su drugi osnovi nešto lakšeg kvalifikovanog oblika prekršaja. Ministar je bio u obavezi samo da postupi po utvrđenim prekršajnim nalazima i donese rješenja o razriješenjima, a s obzirom da to nije učinio mora i javnosti objasniti zašto nije postupio po tim rješenjima.

CGO smatra da ovakvim odlaganjima izvršenja i postupanja po donijetim aktima nadležno Ministarstvo obesmišljava rad Prosvjetne inspekcije samo zato što se nekom nalazi ne dopadaju, a posljedično se degradiraju prosvjetni inspektori koji rade shodno zakonu i utvrđuju kršenja zakona. Nepostupanje ministra po izvršnim aktima daje upravo direktorima koji zakon krše osjećaj zaštićenosti i superiornosti, ohrabruje i njih i sve ostale koji imaju takvu vrstu zaštite da  vrše zloupotrebe. Sve ovo snažno podržava višegodišnje zalaganje CGO-a da se promijeni Zakon u dijelu izbora i razriješenja direktora kako bi se izbjeglo diskreciono kadrovsko odlučivanje, ali i uspostavio veći stepen odgovornosti samih direktora ustanova obrazovanja.

CGO ponovo poziva nadležnog ministra da razmori sve prijedloge za razriješenje direktora podnešene od strane Prosvjetne inspekcije, kao i CGO inicijativu i da postupi hitno po istima. 

Mira Popović, saradnica na programima