Ministarstvo finansija da organizuje javnu raspravu o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Umjesto poziva za javnu raspravu, Ministarstvo finansija objavilo je 10. juna 2019. godine Poziv za javne konsultacije povodom teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, koji je, kako i sami kažu, „inoviran u odnosu na verziju povodom koje je sprovođena javna rasprava u periodu februar – mart 2018. godine“.

Od prethodne javne rasprave prošlo je više od godinu dana, a tekst Zakona više puta je mijenjan i dva puta poslat Evropskoj komisiji na mišljenje – u septembru 2018. godine i martu 2019. godine. Stoga je očigledno da je ovaj tekst pretrpio znatne izmjene sa kojima javnost mora biti upoznata kroz organizovanje javne rasprave, a ne javnih konsultacija.

Prema Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, konsultovanje zainteresovane javnosti podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona, odnosno strategije, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Međutim, Ministarstvo finansija je u okviru Poziva za javne konsultacije predvidjelo rok od sedam dana za dostavljanje komentara i sugestija na obiman dokument koji nikako nije „u početnoj fazi“.

Sa druge strane, Ministarstvo bi, prema istoj Uredbi moralo organizovati javnu raspravu koja bi trajala najmanje 20, a najviše 40 dana. Važno je napomenuti i da je riječ o dokumentu od preko 200 zakonskih članova, za koji, da bi se on sagledao ozbiljno, stručno i detaljno, sedam dana ne može biti dovoljno.

Samo dan nakon što je Ministarstvo finansija objavilo ovaj Poziv, generalna direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki podijelila je sa članovima Radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke, nacrt Akcionog plana za Reformu javnih nabavki i javno privatnog partnerstva, ne pomenuvši nijednom riječju Zakon o javnim nabavkama i eventualno uključivanje članova Radne grupe u pripremu tog, znatno važnijeg, dokumenta.

Time je još jednom potvrđen stav Evropske komisije iz najnovijeg Izvještaja za Crnu Goru da, „iako predstavnici civilnog društva učestvuju u brojnim radnim grupama za pregovaračka poglavlja, njima često nije dato dovoljno informacija i obavještenja kako bi značajno doprinijeli procesu (pregovora), te da je njihov doprinos često zanemaren u praksi“.

Važno je napomenuti i da je na samom početku Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru naglašeno da se u narednom periodu, osim politici konkurencije, zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama, Crna Gora mora posebno posvetiti i oblasti javnih nabavki.

Zbog svega navedenog, pozivamo Ministarstvo finansija da povodom ovog važnog Zakona, kojim se uređuje godišnja potrošnja od preko pola milijarde eura, koliko se troši na javne nabavke, organizuje javnu raspravu i omogući učešće svih zainteresovanih strana u pripremi ovog akta.

 

Stevo Muk, Predsjednik Upravnog odbora, Institut alternativa (IA)

Ana Novaković, Izvršna direktorica, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Daliborka Uljarević, Izvršna direktorica, Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Vanja Ćalović, Izvršna direktorica, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Tea Gorjanc Prelević, Izvršna direktorica, Akcija za ljudska prava (HRA)

Jovana Marović, Izvršna direktorica, Politikon mreža (PIN)

Zlatko Vujović, Predsjednik Upravnog odbora, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)

Boris Marić, Direktor, Centar za građanske slobode

Goran Đurović, Direktor, Media centar

Milenko Vojičić, Predsjednik Skupštine, Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) i član Radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke

Ana Đurnić, Istraživačica javnih politika, Institut alternativa (IA) i članica Radne grupe za Poglavlje 5 – Javne nabavke