UCG da objavi tražene informacije o finansijskom poslovanju umjesto „upakovanog ništa“

Nepotpisano reagovanje Univerziteta Crne Gore (UCG) predstavlja još jedno „upakovano ništa“ a ne demantuje nesporne činjenice na koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazao predstavljajući analizu „Finansijska alhemija UCG – uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019.godine“. Međutim, radi javnosti pojasnićemo što UCG pokušava tom nevještom zamjenom teza.

Prvo, CGO nijednom ne tvrdi da UCG nije formalno postupio u skladu sa Zakonom i slobodnom pristupu informacijama u dijelu odgovora na tražene informacije. Ali, odgovorno tvrdimo da je rukovodstvo UCG suštinski onemogućilo pristup tim informacijama dozvoljavajući samo uvid, pri čemu se radi o  dokumentaciji koju ima u elektronskom formatu ili može iskopirati a za što bi platili shodne troškove. Dozvolom da samo bacimo pogled na stotine papira koji zahtijevaju ozbiljnu analizu obesmišljen je pristup tim informacijama. Dodatno, neposredni uvid u informaciju vrši se samo u slučaju utvrđivanja činjenice da tražena informacija zaista postoji, dok u slučaju analize tih informacija ona mora, kada je već odobrena, biti i dostavljena na način kako je to traženo zahtjevima.

Drugo, CGO nije naveo da Vlada CG do sada nije sprovela nezavisnu eksternu reviziju preko Državne revizorske institucije (DRI).“ Naprotiv, CGO jasno navodi da je DRI u Izvještaju o efikasnosti unutrašnje revizije u javnom sektoru iz 2017. godine obuhvatila i UCG i da je tada utvrdila da UCG nije obezbijedio jedinici za unutrašnju reviziju funkcionalnu nezavisnost u skladu sa međunarodnim standardima i Zakonom, da ta jedinica nema dovoljno kapaciteta, kao i da revizije vrši isključivo po nalogu Upravnog odbora i rektora.

Treće, UCG naglašava da je “ UCG predmet redovne kontrole i drugih nadležnih inspekcijskih organa i da do sada nijesmo imali niti jedan negativan izvještaj”. To nije tačno jer je UCG je objavio informaciju o negativnom izvještaju Službe za unutrašnju reviziju o radu Filozofskog fakulteta u Biltenu 476 od 21.11.2019. kojim se konstatuju brojne konstatovane nepravilnosti. Dokaz transparetnosti UCG bi bio i da taj izvještaj učini integralno dostupnim javnosti, umjesto što ga skriva.

Četvrto, na sajtu UCG nema konsolidovanog finanskog plana u formi koju propisuje Statut UCG, već se nalazi samo zbirni finansijski plan UCG, niti u odjeljku finansijskih izvještaja ima finansijskih izvještaja propisanih Statutom UCG, već su objavljeni samo izvještaji o novčanim tokovima IV i neizmirenim obavezama kao zbirni prikazi primitaka i izdataka, odnosno neizmirenih obaveza organizacionih jedinica UCG po godinama, a bez pojedinačnih finansijskih izvještaja organizacionih jedinica. Razumjeli smo iz pokušaja objašnjenja rukovodstva UCG da priznaju da ne rade u skladu sa svojim statutom, a to pravdaju navodeći da rade u skladu sa zakonom. Ovo zahtijeva osvrt nadležnih organa jer Statut UCG podjednako obavezuje rukovodstvo kao i svi ostali zakonski akti.

Na kraju, pozivamo rukovodstvo UCG da se sa makar upola agilnosti koju demonstrira kada napada CGO posveti zakonitom radu, da prestane vježbati pravnu akrobatiku u skrivanju informacija i da učini transparentnim svoje finansijsko upravljanje, ali i da komunicira sa javnošću neposredno i odgovara na konkretna pitanja umjesto što se skrivaju iza nepotpisanih saopštenja. Vjerujemo da je javnosti jasno na čijoj su strani argumenti, kao što je to bilo jasno i kad smo otvorili slučaj Lakićević-Đuranović i kada nas je isto rukovodstvo UCG prizemno napadalo umjesto da je efikasno procesuiralo taj ekstremni slučaj kršenja akademskog integriteta.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica