DIK olako prelazi preko nedostajućih glasačkih listića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je juče Državnoj izbornoj komisiji (DIK) inicijativu kojom je traženo da DIK stavi van snage odluku da ustupi iz rezervi glasačkih listića onaj broj za koje je OIK Berane ukazala da nedostaju za njihovu opštinu. No, DIK je tu blagovremenu i dobronamjernu inicijativu na današnjoj sjednici odbio, a posljedice mogu biti ozbiljne.

DIK-u se 26.8.2020. dopisom obratila OIK Berane, navodeći da je dan prije započet postupak štambiljanja glasačkih listića za izbore zakazane za 30.8.2020. OIK Berane je ukazala da je tom prilikom utvrđen manjak od šest glasačkih listića rednih brojeva: 052848, 052849, 052867, 052869, 052879 i 052880. DIK je danas ostao pri stavu da se iz rezervi glasačkih listića, a koje se nalaze na čuvanju u DIK-u, izdvoji nedostajući broj listića za OIK Berane, što će se i zapisnički konstatovati, uz navođenje rednih brojeva ustupljenih listića.

Podsjećamo da je 17.8.2020. godine DIK donio Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgustaCGO-a je ukazao DIK-u da  izdvajanje listića iz rezervi za ove potrebe nije u skladu sa članom 2 stavom 3 te Odluke DIK-a.

Naime, Odluka DIK-a propisuje da rezervni broj glasačkih listića (3% od ukupnog broja), čuva DIK i po potrebi,a na zahtjev pojedine OIK, u slučaju ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mjestima ili oštećenja glasačkog listića, zapisnički predaje ovlašćenim licima te komisije. Ako se dopis OIK Berane uopšte i može interpretirati kao zahtjev, jasno je da nema zakonskog osnova da im DIK dostavi nedostajuće listiće.

Ovo upućuje na potencijalno veliki problem. Logično se može desiti da i u drugim opštinskim izbornim komisijama, takođe, bude manjak glasačkih listića ili da su ovi glasački listići poslati nekoj drugoj opštini u kojoj bi došlo do viška. DIK je morao utvrditi kako se desilo da listići nedostajuda li su napustili štampariju i ako jesu – gdje su, pri čemu je trebalo tražiti i hitno izjašnjenje štamparije.

Rješenje je moglo biti u zamjeni cijele garniture listića za neko biračko mjesto/a u Beranama, a ne samo zamjena ovih šest listića. Izborni proces je strogo formalan, pa je činjenica da nedostaje šest glasačkih listića zabrinjavajuća, jer dovodi u pitanje regularnost izbornog procesa u opštini Berane i to od strane DIK-a. Podsjećamo da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika (član 78a, stav 4) propisano da glasački listići moraju biti obavezno složeni prema redosljedu serijskih brojeva na kontrolnom kuponu i da se prema tom redoslijedu izdaju biračima prilikom glasanja. Ovim se daje prostor za podnošenje prigovora, koji bi mogli rezultirati ponavljanjem izbora u ovoj opštini, jer već sada znamo da će na tom biračkom mjestu ili mjestima biti nepravilnosti. Takođe, DIK je mogao izmijeniti svoju Odluku u dijelu načina izdavanja rezerve i da za to biračko mjesto/a u Beranama izdaju cijele garniture rezervnih listića koliko je potrebno za biračko mjesto. I, najvažnije, DIK je morao utvrditi uzrok da ne dođemo do toga da na dan izbora nedostaju listići diljem Crne Gore a što bi neko mogao koristiti za osporavanje regularnosti izbora.

CGO je uputio i zahtjev za slobodan pristup informacijama DIK-u, kojim su, između ostalog, tražene informacije o tome da li su članovi DIK-a bili prisutni prilikom brojanja listića, kao i podatke koje se odnose na specifikaciju mašine koja je korišćena za brojanje listića, a kako bi pokušali doći do odgovora na pitanje ko je odgovoran za manji broj listića u posjedu OIK Berane.

Damir Suljević, saradnik na programima