Javni poziv za učešće na konkursu Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Udruženje profesora istorije Crne Gore HIPMONT raspisuju

JAVNI POZIV
za učešće na konkursu

BOGATSTVO RAZLIČITOSTI – KULTURNA ISTORIJA MANJINA U CRNOJ GORI

Predmet nagradnog konkursa je rad koji predviđa prikaz primjera dobre prakse na temu Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori. Rad mora biti primjenjiv u nastavi i usklađen sa ciljevima časa, uz prateći pozitivan efekat na proces nastave i učenja.

Konkurs je otvoren za sve nastavnike istorije, građanskog vaspitanja i grupa predmeta društveno-humanističkih nauka, osnovnih i srednjih škola sa teritorije Crne Gore.

Uslovi konkursa:

    • Teme mogu pokrivati istoriju, kulturu ili kulturnu baštinu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na prostoru Crne Gore;
    • Rad treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice (priprema ili scenario časa) iz oblasti istorije i istorije kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na prostoru Crne Gore;
    • Prikazana nastavna jedinica mora da bude usklađena sa važećim nastavnim planom i programom i realizovana tokom jednog, a najviše dva školska časa;
    • Rad može biti autorsko djelo jednog nastavnika, ili grupe nastavnika ukoliko je u pitanju interdisciplinarna primjena;
    • Jedan nastavnik može da prijavi do tri rada individualno ili kao član tima. Radovi koji su već učestvovali na nekom od nagradnih konkursa za nastavnike (koji su organizovala druga pravna lica) neće biti uzeti u razmatranje.

Rad mora da sadrži:

    • definisane ciljeve časa;
    • ishode učeničkih postignuća;
    • metode, tehnike i oblike rada;
    • nastavnu temu u okviru koje se data jedinica obrađuje;
    • uzrast za koji je namijenjena radionica (razred osnovne ili srednje škole);
    • uz prikazani tok nastavne jedinice i realizovanih aktivnosti, treba da se priloži i spisak korišćene literature, izvora, multimedijalnog obrazovnog materijala u digitalnom obliku (fotografije, audio i video snimci, filmovi, i sl.) u vidu linkova;
    • korišćeni materijali mogu da budu i djela drugih autora, ako se time ne krše autorska prava, a djela koriste kao nastavna sredstva. Ukoliko je materijal djelo drugog autora, ime autora i izvor sa kojeg je preuzet moraju biti jasno navedeni.

Prikaz nastavne jedinice i prikaz realizovanih aktivnosti treba da bude u elektronskom obliku (MS Word ili PDF), a veličina dokumenta ne smije prelaziti 15 MB.

Tekst rada treba da bude u fontu Times New Roman veličine 12 pt, stranice u formatu A4, uspravne orijentacije (portrait), a obim rada najviše do 10 strana (uključujući i ilustracije, fotografije, grafikone i druge slikovne sadržaje).

Ocjenjivanje radova

Komisiju za ocjenu radova čini urednički tim CGO-a i HIPMONT-a, a izbor i rangiranje radova se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • primjer dobre prakse korišćenja inovativnih nastavnih metoda i oblika rada;
 • ostvarenost osnovnih didaktičkih principa nastave;
 • primjena metoda multiperspektivnosti u nastavi;
 • razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika;
 • jačanje svijesti i razvijanje dijaloga o zajedničkoj prošlosti u cilju ostvarivanja pomirenja;
 • osnaživanje kompetencija nastavnika kako da predaju kontroverzne i osjetljive teme u nastavi istorije.

Na konkursu će biti odabrano 10 radova koji će biti objavljeni na crnogorskom i albanskom jeziku. Autori će dobiti priliku da predstave svoju radionicu na nacionalnom seminaru koji će se održati u martu 2021. godine. Predviđena je nagrada od 150 EUR po izabranom radu/radionici. Ukoliko ima više autora rada/radionice, oni ravnopravno dijele nagradu.

Rok za slanje radova je 12. januar 2021. godine.

Prijave se šalju elektonskom poštom na milos@cgo-cce.org i vujovic.rade@gmail.com (prijava mora biti poslata na obje mail adrese istovremeno), sa naslovom: Prijava na Konkurs Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu CGO-a i HIPMONT-a, a autori odabranih radova i direktno obaviješteni.

Nagradni konkurs je dio aktivnosti projekta Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa HIPMONT-om, a podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.