Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj crnogorskoj istoriji?

O publikaciji

Autori/ke: Isidora Radonjić, Tamara Milaš, Miloš Vukanović

Godina izdanja: 2016.


Centar za građansko obrozovanje (CGO), u okviru svog potprograma Tranziciona pravda, ima za cilj da doprinese djelotvornom procesu suočavanja sa prošlošću kroz niz različitih, ali međusobno povezanih, aktivnosti.

U tom kontekstu, tim CGO-a je u okviru studije „Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj crnogorskoj istoriji?” analizirao sadržaj materijala koji je danas dostupan u formalnom obrazovanju, i to na nivou osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pri čemu je visoko obrazovanje uzeto kroz uzorak tri fakultetske jedinice Univerziteta Crne Gore. Dodatno, sprovedeno je i istraživanje koje je imalo za cilj da procijeni neke od učinaka takvog obrazovnog pristupa na (ne)znanje studenata/kinja. Konačno, data je ocjena postojećeg modela predavanja istorije, ali i preporuke kako da se osavremeni i upodobi potrebama društva koje teži da se razvije u demokratsko.

Fokus ove studije bio je, između ostalog, i na načinu na koji se u obrazovnom sistemu Crne Gore predstavljaju uzroci, tok i ishodi skorijih ratnih dešavanja koji su obilježili istoriju regiona, a samim tim i Crne Gore. Na žalost, tu su crnogorski udžbenici praktično „očišćeni” od svih moguće „opasnih” sadržaja, čime se ograničava i potencijal društva da razumije i cijeni taj period na bazi činjenica, a samim tim se još više opterećuje inače mukotropan proces suočavanja sa prošlošću.