Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!

O publikaciji

 

 


Korupcija je negativna pojava koja urušava vrijednosni okvir, podriva državu kao društvenu zajednicu i nanosi materijalnu štetu budžetu koji finansiraju poreski obveznici/e.

Stoga je izuzetno važno da se svi dijelovi društva aktivno angažuju u borbi protiv korupcije i svakog drugog oblika nezakonitog ponašanja državnih službenika/ca i namještenika/ca, ali i drugih subjekata.

Svi mi, kao građani/ke, imamo mogućnost da prijavimo slučajeve korupcije i nezakonitog ponašanja Upravi za inspekcijske poslove. Tako pomažemo uspostavljanje sistema u kojem zakon važi podjednako za sve, bilo da iniciramo da Uprava za inspekcijske poslove djeluje u preventivnoj fazi ili, kad je to neophodno, da koristi represivne mjere. Unapređenjem rada Uprave možemo doprinijeti da se ona profesionalizuje i da povrati povjerenje svih građana/ki u čijoj službi treba neupitno da bude.

Uprava za inspekcijske poslove je jedan od građanima/kama najbližih mehanizama u borbi protiv sveprisutne korupcije. A mi, kao savjesni građani/ke, svojim proaktivnim odnosom prema Upravi za inspekcijske poslove, možemo značajno pomoći borbu protiv korupcije već na „prvom koraku“.


Projekat “Inspekcijom protiv korupcije” realizuje se kroz Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa (CJCSP) a koji finansira Ambasada SAD u Podgorici, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).