Antikorupcijske politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen?

O publikaciji

Autori: Mira Popović, Dr Nikoleta Đukanović, Miloš Vuković, mr Bojan Božović

Godina izdanja: 2020.


Crnogorsko društvo je prožeto korupcijom, po dubini i širini, svih oblika i nivoa vlasti što značajno otežava uspostavljanje funkcionalne vladavine prava, a posljedično i demokratizacije društva. To notiraju i brojni relevantni izvještaji međunarodnih i nacionalnih organizacija, a posebno je važno istaći da i EU, sa zabrinutošću, na ovo pitanje osvrće u svojim dokumentima koji se odnose na dinamiku i kvalitet pristupnih pregovora. U Izvještaju o Crnoj Gori za 2019. godinu, Evropska komisija konstatuje da je „tokom izvještajnog perioda došlo do određenog napretka. Međutim, korupcija je rasprostranjena u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost. Stoga, treba posebno insistirati na jačanju svijesti o neophodnosti sprječavanja korupcije i borbe protiv korupcije kako bi se ovaj problem adekvatno adresirao.

Ovaj drugi godišnji izvještaj teži da pruži ažurirani pogled na okvir i prakse lokalnih samouprava kad je riječ o pitanjima integriteta, transparentnosti, primjene antkoruptivnih mjera, načina finansijskog upravljanja, ali i pristupa pravosuđa, primarno Tužilaštva, u odnosu na evidentirane nezakonitosti.


Izvještaj Antikorupcije politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen? nastao je u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije i Ministarstvom javne uprave. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.