Činjenice i predrasude – finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova

O publikaciji

Autori/ke: Nikola Djonović, Boris Marić, Željka Ćetković, Snežana Kaluđerović

Godina izdanja: 2016.


Činjenice i predrasude - finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova daje pregled zakonodavnog i institucionalnog sistema finansiranja NVO iz javnih fondova, sa preporukama koje treba preduzeti kako bi se stanje unaprijedilo. Takođe, pruža osvrt na praksu u ovoj oblasti u posljednje tri godine kroz funkcionisanje postojećih mehanizama finansiranja, ali ukazuje i na diskreciono odlučivanje o podršci nevladinim organizacijama od strane državnih organa. Dodatno, daje i osvrt na propise koji uređuju finansiranje političkih partija i prakse u Crnoj Gori, kao i na regionalne i EU prakse.

Ova publikacija je rezultat višemjesečnog istraživanja o finansiranju nevladinih organizacija i političkih partija iz javnih fondova Crne Gore. Urađena je na osnovu analize zakonodavnog okvira iz ovih oblasti; izvještaja nadležnih institucija, lokalnih samouprava, relevantnih NVO u Crnoj Gori; zatim podataka dobijenih na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama; pretragom internet prezentacija institucija/ organizacija; i medijskih arhiva.


Ova publikacija pripremljena je uz podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju u okviru projekta BCSDN mreže “Acquis balkanskog civilnog društva: Jačanje potencijala i kapaciteta nevladinih ogranizacija za zagovaranje i lobiranje”.