Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija – rad Agencije za elektronske medije

Glavni autor: Goran Đurović

Koautorka: Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2019.


Agencija za elektronske medije (AEM) je regulatorni organ za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga koji vrši javna ovlašćenja na osnovu Zakona o elektronskim medijima.

Zakon pozicionira AEM kao nezavisnu od bilo kojeg organa javnog sektora i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili pružanja drugih audio-vizuelnih medijskih usluga. Osnovana je 2003.godine, nakon stupanja na snagu Zakona o radio-difuziji kao Agencija za radio-difuziju, a od 2010.godine, odnosno od usvajanja Zakona o elektronskim medijima, nastavlja da radi pod nazivom Agencija za elektronske medije.

Osnivač AEM-a je država, a prava osnivača u ime države vrši Savjet, u skladu sa zakonom. Pored Savjeta, upravljački organ je i direktor AEM-a.


Izdavanje ove publikacije podržala je ambasada Kraljevine Holandije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Media centra.