Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?

O publikaciji

Autorke: dr Jovana Marović,  mr Milena Milošević, Dina Bajramspahić

Godina izdanja: 2014.


Analiza “Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?” predstavlja nastavak aktivnosti Instituta alternativa u praćenju sprovođenja reforme javne uprave u Crnoj Gori, fokusirajući se na lokalni nivo nakon više objavljenih publikacija i monitoring izvještaja koji su se bavili reformskim procesima u organima državne uprave. Analiza je pripremljena u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija! u čijem je središtu bilo identifikovanje ključnih problema na lokalnom nivou u oblastima visoko rizičnim za korupciju.

U cilju objašnjavanja dinamike reforme lokalne samouprave, analizirani su ključni strateški dokumenti, odnosno zakonodavni okvir koji se odnosi na službenički sistem u Crnoj Gori. Podaci o broju zaposlenih na lokalnom niovu, kao i odluke o zapošljavanju/izboru lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u 2013. godini prikupljeni su putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Pregled netransparentnih praksi zapošljavanja na lokalnom nivou naveden je na osnovu analize novinskih članaka objavljenih tokom 2013. i 2014. godine.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.