Potrebe studenata nijesu prioritet donosilaca odluka

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17. novembra – Međunarodnog dana studenata, ukazuje na nepovoljan status studenata u Crnoj Gori koji ostaju uskraćeni za kvalitetno obrazovanje, ali i isključeni iz mnogih procesa kroz koje se donose odluke koje se posredno ili neposredno tiču upravo njih, a što dalje ima negativne posljedice na njihovu konkurentnost na tržištu rada, profesionalne i lične razvojne perspektive.

CGO ukazuje da je iniciranje izmjena Zakona o visokom obrazovanju u dijelu izbora rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) samo još jedan pokazatelj koliko donosioci odluka ne mare za potrebe studenata. Naime, tim izmjenama se predviđa  da se o izboru rektora može izjasniti samo akademsko osoblje u radnom odnosu na državnom univerzitetu, a što posljedično automatski isključuje iz procedure studente i studentkinje, odnosno njihovo pravo glasa poništava. U tom dijelu, CGO podržava poziciju Studentskog parlamenta UCG koje je ranije izrazilo protest povodom ovako koncipirane najavljene izmjene.

CGO podsjeća i da iako je od uspostavljanja novog modela studiranja 3+2 prošlo pet godina još uvijek postoje problemi u njegovom funkcionisanju. Neusklađenost propisa sa stvarnim stanjem na fakultetskim jedinicama često ide na štetu studenata, a rješavanje problema „u hodu“ nije održiva opcija. Standardizacija pravila studiranja i uključivanje studenata u kreiranje istih bi morao biti jedan od prioriteta.

Na drugoj strani, CGO konstatuje da i sami studenti i studentkinje sve manje iskazuju volju da se aktivnije uključe u pitanja koja su od njihovog i javnog interesa, a njihova letargičnost podstiče i donosioce odluka da potpuno isključuju ovu populaciju u kreiranju javnih politika. Takva situacija rezultira disbalansom između potreba studenata i politika koje se sprovode i u njihovo ime.

Prepoznavanje istinskih potreba studenata, poboljšanje njihovog položaja tokom i nakon studija, ulaganje napora da se unaprijedi kvalitet visokog obrazovanje samo su neki od preduslova koji se moraju ispuniti, a na kojima moraju raditi sve strane koje su uključene u taj proces.

Dragana Vasiljević, asistentkinja na projektima