Prekrajanja resora u Vladi mogu otežati rad čitave javne uprave

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava da promjene organizacione strukture Vlade, odnosno prekrojavanja tog sistema od 12 preko 18 do mogućih 24 ministarstva, kako se to pominje u  medijima, u samo nekoliko godina, dovode do ozbiljnih problema koji negativne posljedice imaju u servisima javne uprave.

CGO ukazuje da učestala prekrajanja, kroz spajanja i razdvajanja resora, značajno otežavaju rad javne uprave u internoj organizaciji, a što dovodi i do eksternih problema u adresiranju potreba građana i građanki, ali i onih koji otežavaju rad privrednih subjekata, uključujući i nevladine organizacije koje demokratizaciji pokušavaju doprinijeti kroz monitoring javne uprave. Treba podsjetiti da svaka organizaciona promjena u tom sistemu povlači niz administrativnih procedura, uključujući i razvoj novih internih dokumenata i sistematizacija, što je vrlo zahtjevno u pogledu stručnih kapaciteta i vremena ukoliko se vodi računa, a moralo bi, o usklađenosti sa drugim elementima i funkcionalnošću sistema.

Sve to omogućava i činjenica da Crna Gora nema jedan od važnih sistemskih zakona – Zakon o Vladi. Indikativno je i da su nosioci vlasti u prošlosti, kao i novi koji su došli, vješto izbjegavali rješavanje tog pitanja, kao što su izbjegavali da donesu podjednako važan Zakon o Skupštini. Čini se da mnogima, nezavisno koliko su pred građanima i građankama različitih ideologija i političkih ponuda, odgovara nedefinisanost tih oblasti. Pokazuje se i da u tome nalaze manevarski prostor za partijske i lične interese, iako je to na štetu javnog interesa.

CGO je na stanovišu da promjene u organizacionoj strukturi Vlade moraju biti zasnovane na analizama tog sistema i potrebama njegove racionalizacije, depolitizacije i profesionalizacije. Analizu tih potreba, ali i integrisane mehanizme spriječavanja zloupotreba u procesima pregovora o svakoj novi vladi ili tehničkom mandatu, morao bi reflektovati i Zakon o Vladi.

Takođe, CGO je stava da Zakon o Skupštini i Zakon o Vladi treba da se usvajaju dvotrećinskom većinom, koja bi omogućila izbjegavanje manipulacija u procesu njihovog usvajanja ili promjena onda kada nekoj maloj većini taj zakon ne bude odgovarao.

Konačno, CGO podsjeća i na raniju inicijativu, koju smo predali kada je počeo da se radi Nacrt Zakona o Vladi, a koja se odnosi na propisivanje obaveznih ljekarskih pregleda članova Vlade (predsjednika Vlade, potpredsjednike i ministre) i generalnog sekretara, uz prateća nenajavljena testiranja na psihoaktivne supstance. Ta inicijativa je dobila i snažnu podršku građana i građanki.

Crna Gora je od perioda nesmjenjivosti vlasti, došla do toga da se vlade prilično brzo smjenjuju. I to može biti dobar osnov za uspostavljanje većeg stepena odgovornosti, ali i onih zakonskih okvira koji su se pokazali prijeko potrebnima kako svaka nova vlast ne bi institucije oblikovala iznova.

Nikola Obradović, asistent na programima