Za većinu građana i građanki Srbije pitanje nezavisnosti Crne Gore završeno, uz nedovoljan stepen priznavanja crnogorskog identiteta, a prisutni i dupli standardi za političke promene

Pitanje nezavisnosti Crne Gore je za dominantnu većinu građana i građanki Srbije završeno, ali je jasno da narativi koji se mogu čuti od strane vlasti, ipak, drže ovu temu u onom okviru koji nije dobar za razvoj zdravih dobrosusedskih odnosa. Na to ukazuju i odgovori na pitanja koja se odnose na nedovoljan stepen priznavanja crnogorskog identiteta, percepciju o ugroženosti Srba u Crnoj Gori i obavezu Srbije da ih štiti, kao i duple standarde u odnosu prema litijama kao modelu političkih promena, neki su od ključnih nalaza istraživanja javnog mnjenja o odnosima Srbije i Crne Gore predstavljenog danas u Beogradu, u Medija centru, a koje je u Srbiji sprovela Regionalna akademija za razvoj demokratije (ADD) u saradnji sa agencijom House of Win (HOW).

Istraživanje je deo projekta “Plenum o crnogorsko-srpskim odnosima!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore u saradnji sa ADD iz Srbije, uz finansijsku podršku Ambasade Švajcarske, a paralelno je sprovedeno u Srbiji i u Crnoj Gori.

Nalaze istraživanja predstavili su Balša Božović, izvršni direktor ADD-a i Biljana Ilić, predstavnica agencije HOW.

„Nalazi istraživanja ukazuju da je nezavisnost Crne Gore završeno pitanje za preko 60% građanki i građana Srbije, dok je petina  (20%) suprotnog stava, a petina (19%) se ne određuje. Konsekventno sa ovim, oko petine je i na poziciji da bi referendum o nezavisnosti Crne Gore trebalo ponoviti ili održati referendum o ujedinjenju Srbije i Crne Gore. Međutim, čini mi se važnim podvući da je za većinu ovo zatvorena priča, odnosno da za nju nemaju interesovanja niti izdiferenciran stav“, kazao je Božović na prezentaciji.

U skladu sa tim je i podatak da oko 60% smatra da Crna Gora treba da bude nezavisna, dok fikciju oko ujedinjavanja Crne Gore i Srbije ima manje od petine (18%), ili sa Crnom Gorom i RS (12%), što su dobri indikatori imajući u vidu potencijalno razarajući konfliktni potencijal ovih aspiracija ukoliko bi se one razvile“, dodao je Božović.

Kada je reč o međudržavnim odnosima, Božović je kazao da je očekivano i pozitivno da većina građana i građanki Srbije ceni da od država koje su nekada pripadale Jugoslaviji danas Srbija ima najbliže odnose sa Crnom Gorom (27%), zatim sa BiH (22%), a u manjim procentima to prati Severna Makedonija (14%),  Hrvatska (9%) i Slovenija (8%), dok je taj procenat zanemarljiv u slučaju Kosova (2%), a nešto manje od petine ne može da oceni razvijenost tih odnosa. Iz dublje vizure, odnos sa Crnom Gorom se većinski (37%) vidi kao ni dobar ni loš, dok je za manje od trećine (30%) odličan ili dobar, a za malo više od četvrtine (28%) loš ili veoma loš.

„Građani i građanke Srbije većinski ne smatraju da Srbija utiče na političke prilike u Crnoj Gori (49%), a čak 33% ispitanika i nema stav o tom pitanju. Manje od petine (18%) smatra da se Srbija meša u crnogorske unutrašnje prilike, a i među onima koji taj uticaj prepoznaju preteže stav da je to uglavnom neznatno od onog da se radi o mešanju značajnijeg obima“, naveo je Božović.

U delu prepoznavanja glavnih problema u odnosima Srbije i Crne Gore bilo je moguće dati više odgovora, a ubedljivo se ističe pitanje priznanja Kosova (34%). Zatim sledi, u znatno manjem procentu, percepcija lošeg položaj Srba u Crnoj Gori (13%), loša ekonomska saradnja (9%), pitanje odnosa prema NATO savezu (8%), ali i vlasti u Crnoj Gori (8%). Dosta nisko na skali percipiranih problema pozicioniraju se i spoljni uticaj EU i zapadnih zemalja (SAD, UK – 7%), mešanje Srbije u unutrašnja politička pitanja Crne Gore (5%), spoljni uticaj Rusije (5%), loša saobraćajna povezanost (4%), vlasti u Srbiji (4%), položaj Crnogoraca u Srbiji (3%), neizručivanje Svetozara Marovića Crnoj Gori od strane vlasti u Srbiji (2%), nepostojanje diplomatskih odnosa na nivou ambasadora (2%), zabrana ulaska pojedinim građanima/kama Srbije u Crnu Goru/Crne Gore u Srbiju (1%), dok čak petina nema stav.

„Iako se nezavisnost Crne Gore priznaje kroz većinski stav u Srbiji, postoji i stav da neki poslovi dveju država treba da budu zajednički. Uz napomenu da su ispitanici i kroz ovo pitanje mogli da se opredele za više opcija, značajan broj njih (blizu trećine – 32%) navodi da bi trebalo da imamo zajedničku spoljnu i odbrambenu, ili ekonomsku i finansijsku politiku (26%), a interesantno je da mali broj prepoznaje ovakav pristup kad je reč o praktičnom pitanju, odnosno o saobraćajnoj strategiji (10%). Na drugoj strani, 14% je na poziciji da Crnoj Gori i Srbiji ne trebaju zajedničke politike, odnosno da svako treba da sam brine za svoje prioritete“, pojasnio je Božović.

Naglašeno je uverenje da Srbija ima pravo ili obavezu da vodi računa o Srbima u Crnoj Gori, čak 79% građana Srbije je na toj poziciji, dok svega 7% misli da je to unutrašnje pitanje Crne Gore.

Predstavljajući rezultate istraživanja koji se tiču spoljne politike Božović je kazao da građani Srbije kao glavni oslonac u spoljnoj politici vide primarno Rusiju sa 20%, dok je EU sa 15% na drugom mestu, vrlo blizu Kini sa 13%. Mnogo niže se kotiraju SAD (9%), Crna Gora (6%), Nemačka (5%), VB (4%) i Turska (3%).

Ovi nalazi korespondiraju sa preovlađujućim narativom u većini medija a koji pravi distancu Srbije prema Zapadu. Posledično, i na žalost, članstvo u EU podržava svega 38 % građana Srbije što je najniži procent u regionu Zapadnog Balkana, uz napomenu je duplo veći broj onih koji su protiv (41%) od neopredeljenih (21%). Za pristupanje NATO savezu je svega 9%, dok se tome protivi tri četvtine (75%) ispitanika, a 16% ne može da se opredeli, naglasio je Božović.

U polju identitetskih pitanja nalazi pokazuju da svega trećina (33%) građana i građanki Srbije priznaje posebnost crnogorskog identiteta, odnosno njegovu odvojenost od srpskog, dok to nije slučaj sa 29% ispitanika, kako je naveo Božović. Veliki broj je onih koji nemaju stav po ovom pitanju – 38%.

Crnogorski jezik ne priznaje 56% građana i građanki Srbije, priznaje 28%, a 16% nema stav oko toga.

„Takođe, građani Srbije su većinskog stava (60%), da SPC ne treba da se meša u politička pitanja ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Time su građani u Srbiji potvrdili privrženost sekularnosti a uprkos negativnim pojavama u srpskom društvu koji dolaze iz same crkve, ali koje SPC širi i u regionu, konkretno i prema Crnoj Gori“, objasnio je Božović.

Kada je u pitanju kulturna zaostavština koju predstavlja Njegoš, 65% građana Srbije smatra da je Njegoš deo i srpske i crnogorske kulture, a svega 4% da je Njegoš deo samo crnogorske kulture, dok više od petine (22%) Njegoša vidi samo kao deo srpske kulture.

Da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi veruje 46% građana Srbije, dok je 32% suprotnog stava. Za one koji navode da postoji diskriminacija prema Srbima u Crnoj Gori zapošljavanje i praktikovanje verskih prava su oblasti u kojima je prepoznaju. Na drugoj strani, 86% građana Srbije smatra da Crnogorci nisu ugroženi u Srbiji.

„Izuzetno je zanimljiv podatak iz istraživanja da 74% građana Srbije navodi da su podržavali litije u Crnoj Gori tokom 2020. godine, kao i da preko 50% njih veruje da su litije u velikoj meri ili donekle uticale na ishod parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori, a da istovremeno većinski (45%) ne bi podržali takav model političkih promena u Srbiji, odnosno samo bi 24% građana Srbije taj model podržalo u Srbiji, i 10% delimično“, naveo je Božović.

Partizanski pokret i dalje ima prevagu u Srbiji sa 32% onih kojima je bliži, dok je četnički pokret odmah iza sa 29% sledbenika. Međutim, veliki broj građana nema stav o tom pitanju – čak 39%.

„Da se u Srebernici dogodio genocid smatra 16% građana Srbije, dok 52% ne deli taj stav, a  čak 32% ne može ili ne želi da se odredi. Nezavisnost Kosova ne podržava 73% građana Srbije, nasuprot 5% onih koji to podržavaju, uz takođe značajnih 22% onih bez stava o ovom pitanju. U rusko-ukrajinskom ratu, na strani Rusije je gotovo dve petine (39%) građana Srbije, a uz Ukrajinu svega 13%. O ovom ratu nema stav čitavih 48% građana Srbije. Očekivano iz ovih podataka, sankcije Rusiji bi podržalo 12% građana, dok je protiv 67%. Na istoj liniji, kada se priča o tome koliko je opasan ruski uticaj po region, većina od 48% smatra da nije, ali i značajan broj (37%) je onih koji smatraju da je taj uticaj maligan i opasan,“ kazao je Božović.

Empirijsko istraživanje u Srbiji sprovela je agencija House of win (HOW, u periodu od 2. do 10. oktobra 2023. godine, na stratifikovanom uzorku od od 1844 ispitanika/ca, primjenom CATI metode.

Podsećanja radi, juče je CGO u Podgorici predstavio nalaze istraživanja javnog mnjenja o odnosima Crne Gore i Srbije, koje je sproveo u saradnji sa agencijom DAMAR, a u sklopu ovog zajedničkog projekta CGO-a sa ADD, i uz podršku Ambasade Švajcarske.

Glavni cilj projekta “Plenum o crnogorsko-srpskim odnosima!” je stvaranje novog narativa koji promoviše poštovanje dobrosusjedskih odnosa, vjerskih prava, multietničnost, multikulturalnost, evropske vrijednosti, ljudska prava i ističe pozitivne primjere napora od strane grupa i pojedinaca tokom ratova i kriza 90ih godina kao pravih heroje za nove generacije. Specifičan cilj je identifikacija glavnih uzroka složenosti odnosa dvije istorijski povezane i bliske zajednice – srpske i crnogorske – i uspostavljanje mape puta ka njihovom značajnom i održivom poboljšanju.

Ljubica Mandić, asistentkinja na programima, ADD