Amar Musić, asistent na projektima

Amar Musić je završio osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (UCG), na smjeru Socijalna politika i socijalni rad. Uspješno je završio i obuke po akreditovanim programima Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu – Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ca multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječijih ugovorenih brakova (u organizaciji Centra za romske inicijative), Unaprijeđenje vještina stručnih radnika/ca u svrhu prevencije rizičnog ponašanja i vještine pregovaranja (u organizaciji NVO Juventas), kao i Trening za zapošljene u oblasti socijalne i dječije zaštite na temu samostalnog života OSI i procesa deinstitucionalizacije s akcentom na socijalno-edukativne usluge (u organizaciji NVO Udruženje mladih sa hendikepom). Završio je i dvosedmičnu Omladinsku akademiju, u organizaciji Delegacije EU u BiH, Školu razumijevanja i program Prve intervencije u krizi, u organizaciji NVO CAZAS, zatim Školu socijalnih i ekonomskih prava, u organizaciji Inicijative za ekonomska i socijalna prava (A11). Takođe, učestvovao je i na treningu za izgradnju kapaciteta za nevladine organizacije u organizaciji RYCO i Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Pohađao je više međunarodnih obuka u BiH i Sjevernoj Makedoniji, fokusiranih na izgradnju povjerenja, tolerancije i mira, te njegovanje kulturnih, društvenih i religijskih razlika na Balkanu i u Evropi, ali i u Crnoj Gori kroz neformalni program obrazovanja  JU Muzeji i galerije Podgorice u okviru projekta Nasljeđe jednakosti – kroz kulturnu baštinu o identitetu i interkulturalnosti. Program stručnog osposobljavanja obavio je u Centru za socijalni rad u Podgorici, pola godine je volontirao u JZU Dom zdravlja u Podgorici, a volonterski je učestvovao i u programu podrške učenju za osnovce romske nacionalnosti u organizaciji Pedagoškog centra Crne Gore. Član je Pokreta solidarnosti Crne Gore sa Palestinom. Govori ruski, a služi se engleskim jezikom.