Daliborka Uljarević, izvršna direktorka

Daliborka Uljarević, Executive Director

Daliborka Uljarević je diplomirala na Odsjeku za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, odslušala postdiplomske Evropske i jugoistočnoevropske studije na Univerzitetu Crne Gore, a trenutno magistrira na Pravnom fakultetu. Specijalizirala je Lokalnu samoupravu i civilno društvo na Teodor Hojs akademiji (Njemačka), Uporedno medijsko pravo i medijske politike na Univerzitetu u Oksfordu (UK), Regionalnu saradnju i evropske integracije na Univerzitetu u Splitu (COIMBRA program), Političke i ekonomske sisteme u organizaciji Karlovog i Džordžtaun univerziteta (Češka republika), a Demokratiju, ljudska prava i upravljanje konfliktima na Nansen akademiji (Norveška). U okviru programa Marshall Memorial Fellowship namijenjenog evropskim polaznicima (GMF), usavršavala se u SAD, kao prva učesnica tog programa iz Crne Gore. Kroz dodatne studijske posjete boravila je u Poljskoj, Belgiji, Holandiji, Mađarskoj, Sloveniji, Francuskoj, Jermeniji, Austriji, Latviji, Ukrajini, Kipru, Turskoj i Jordanu. Prošla je kroz niz programa alternativnog obrazovanja u oblasti razvoja organizacijskih kapaciteta i demokratskog rukovođenja. Često je angažovana u svojstvu ekspertkinje na projektima koje vode UNDP, EURECNA, OEBS, UNIFEM, Sida, REC, ECOSOC, Freedom House, itd. Od 2001. do 2005. radila je kao savjetnica za politička i medijska pitanja u kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici. Bila je jedna od osnivačica i direktorka Nansen dijalog centra u Crnoj Gori (do 2002). Tokom 1999. i 2000, bila je angažovana kao lokalna producentkinja za BBC World. Prije toga, radila je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori i u Međunarodnoj fondaciji za izborne sisteme iz Vašingtona, u Srbiji i Crnoj Gori. Tokom studija, bila je aktivna učesnica i portparolka Studentskog protesta 96/97 u Beogradu. U Crnoj Gori, članica je upravnog odbora Instituta Alternativa (IA) i Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a bila je članica UO koalicije NVO “Saradnjom do cilja”. Na regionalnom nivou, članica je Zapadnobalkanskog savjetodavnog komiteta globalne Fondacije za otvoreno društvo (OSF), Zapadnobalkanske strateške grupe Heinrich Boel fondacije, u okviru Koalicije za REKOM članica je Regionalnog savjeta, a takođe je članica Savjetodavnog odbora Gej Strejt Alijanse sa sjedištem u Beogradu. Od 2012. do 2016. bila je članica Savjeta za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore. Koautorka je publikacija: Vrijednosne orijentacije i nivoi društvenog aktivizma studenata Crne Gore; 21 priča o demokratiji; Upoznaj Evropsku uniju; Indeks civilnog društva u Crnoj Gori – Slaba tradicija, neizvjesna budućnost; Kako unijeti rodnu dimenziju u ustave (komparativna studija sa studijama slučaja u odabranim ustavima); Javna uprava u Crnoj Gori – šeme plata, sistem nagrađivanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja u zakonu i praksi; Ni manje ni više, jednaka prava za sve – analiza pozicije LGBT osoba u crnogorskom društvu; Žene u politici – pregled najboljih evropskih politika i praksi u osnaženju žena za političku participaciju, uključujući uticaj kvota; Evropa u mom gradu – civilno društvo, lokalne samouprave, građani i građanke – uloga i mjesto u procesu evropskih integracija, stavovi i percepcije građana o integrativnim procesima; Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose; Počistimo korupciju: kreni od svoje ulice!; Kratki vodič kroz zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori; Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje; Univerzitetski zidovi – analiza transparentnosti rada visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori; Savjest sedme sile – samoregulacija medija u Crnoj Gori; Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija – rad Agencije za  elektronske medije; i urednica brojnih publikacija iz oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija. Odlično govori engleski i francuski, služi se italijanskim, a učila je i persijski jezik.