Damir Suljević, saradnik na programima

Damir Suljević, saradnik na programima

Damir Suljević je završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG), a trenutno pohađa Medicinski fakultet, smjer Visoka medicinska škola na UCG. Dobitnik je diplome Luča za odličan uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi. Pohađao je regionalni program Škole demokratije, u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES) i Centra za međunarodne odnose u Banjaluci. U organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) završio je Školu ljudskih prava, kao i Forum medijske pismenosti, u okviru kojeg je odabran za četvoromjesečno stažiranje u CGO-u. Završio je i Putujuću školu tranzicione pravde, ali i druge obuke na teme ratnih zločina, suočavanja sa prošlošću, izbjeglica i migrantskih politika. Bio je učesnik Regionalne škole političke filozofije dr Zoran Đinđić Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Fondacije dr Zoran Đinđić. Uspješno je završio Zimsku školu investicione arbitraže u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). Studijski je boravio u Belgiji i Italiji, a na poziv Evropskog parlamenta učestvovao na EuroMed Scola programu u Strazburu. Iskustvo je sticao kroz stručnu praksu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacija (AZLP), gdje se usavršavao u oblasti upravnog postupka. Tokom studija učestovao je na brojnim konferencijama, kao i programu Pravne klinike i advokatske vještine u organizaciji Instituta za pravo i finansije i studentske organizacije ADAMAS, čiji je član bio tokom studiranja, a takmičio se u znanju o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, u organizaciji Savjeta Evrope i ELSA, osvojivši sa svojom ekipom prvo mjesto. Prošao je obuku o ljudskim pravima i mehanizmima zaštite LGBTI prava namijenjenu kadru koji radi u servisima podrške za LGBTI osobe, a usavršavao se i na teme tolerancije, multikulturalizma i nenasilnog rješavanja konflikata, kao i alternativnog izražavanja putem umjetnosti. Bio je jedan od mentora na Školi građanskog obrazovanja udruženja MAYAA, pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Crnoj Gori. Jedan je od autora publikacija Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara i Prepreka ili podrška legalnosti i legitimnosti izbora – osvrt na rad Državne izborne komisije (DIK), a sarađivao je na publikacijama Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju; Parlamentarni izbori u Crnoj Gori – izborni programi partija i koalicija 2020; Crna Gora i korona: stanje nacije u prvih šest sedmica, kao i na tri publikacije iz edicije Procesa suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori – “Kaluđerski laz”, “Bukovica”, “Deportacija”. Govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.