Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije!

Opšti cilj projekta je doprinos unaprijeđenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva.

Specifični ciljevi projekta su jačanje kapaciteta nadležnih organa radi poboljšanja kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz efikasniju primjenu savremenih zakonskih rješenja sa fokusom na maloljetna lica, ali i uspostavljanje okvira za efikasniju prevenciju maloljetničke delikvencije.

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Koordinator projekta: Vasilije Radulović