Saradnjom protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisao je danas Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, Ministarstvom pravde i Vrhovnim državnim tužilaštvom u cilju realizacije aktivnosti projekta „Praćenje sudskih procesa vezanih za krivična djela korupcije“.

Memorandum je izraz razumijevanja svih strana da je u uspostavljanju vladavine nephodno aktivno učešće, neposrednija saradnja i koordinacija svih subjekata društva u borbi protiv korupcije, ali i prepoznavanja značaja monitoringa od strane civilnog društva, a sve sa ciljem da sudstvo i tužilačka organizacija budu odgovorni, profesionalni, efikasni i transparentni.

Cilj predmetnog Memoranduma je utvrđivanje modaliteta saradnje, koordinacije i razmjene informacija tokom realizacije projekta. Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju nivoa korupcije u Crnoj Gori kroz efikasno procesuiranje iste. Specifični cilj projekta je da procijeni efikasnost pravosuđa u procesuiranju slučajeva korupcije i podigne svijest opšte javnosti, kao i pravničke i medijske zajednice o problemima u borbi protiv korupcije i postojećim antikorupcionim mehanizmima.

Projekat treba da rezultira sa: uspostavljanjem komunikacije i saradnje sa nadležnim organima u procesuiranju slučajeva korupcije; monitoringom efikasnosti, nezavisnosti i objektivnosti u crnogorskom pravosuđu i drugim zainteresovanim stranama (angažovanim advokatima, medijima) u procesuiranju slučajeva korupcije; podizanjem svijesti opšte javnosti, kao i medijskih profesionalaca, o problemu korupcije i postojećim antikorupcijskim mehanizmima; preporukama za unaprijeđenje zakonodavstva, postojećih mehanizama, kao i izvještavanja medija u konačnom izvještaju. Projekat se realizuje uz podršku Holandske ambasade.

Memorandum su potpisali Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda, Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde, Veselin Vučković, zamjenik vrhovnog državnog tužioca i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje.

Damir Nikočević, PR/Saradnik na programima