Jednaka prava za sve

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije želi izraziti zabrinutost postojećim stanjem prava i sloboda LGBT zajednice u Crnoj Gori, koja još uvijek živi izložena svakodnevnim prijetnjama, govoru mržnje, diskriminacije i nasilju.

Rezultati istraživanja pokazuju kontinuirano visok nivo homofobije crnogorskih građana i građanki, koji se odražava u izrazito negativnom stavu prema potrebi zaštite i unaprijeđenja prava LGBT osoba, dok većina homoseksualnost i dalje smatra bolešću. Homofobija je društveno opasna pojava i nije usmjerena samo protiv LGBT zajednice, već je problem cjelokupnog društva. Dok god se neko od građana i građanki zbog bilo kojeg svog ličnog svojstva osjeća ugroženo i nebezbjedno, onda niko nije do kraja slobodan. Zato insistiranje na jednakim pravima i borba protiv diskriminacije po svakom osnovu, pa i po osnovu seksualne orjentacije, ne ugrožavaju našu slobodu već je dopunjuju i čini naše društvo bogatijim i otvorenijim.

Brojne su prepreke na putu do potpune zaštite i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za LGBT osobe, jer je većina predrasuda duboko utemeljena u ličnim, političkim, kulturnim i religijskim uvjerenjima. Pravo da se ne slažemo s načinom na koji neko drugi živi je isto toliko neotuđivo koliko i pravo drugih na potragu za vlastitom srećom. Možemo da se ne slažemo sa nečijim načinom života, ali bi u demokratskom društvu svi građani i građanke trebalo da budu jednaki i ravnopravni u pristupu ljudskim pravima i slobodni da žive bez straha od mržnje i nasilja samo zbog činjenice da su drugačije seksualne orijentacije.

CGO pozdravlja napore koji su do sada učinjeni na polju poboljšanja zakonodavne i institucionalne zaštite prava, kao što je i nedavno usvajanje Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Takođe, Crna Gora se obavezala i na poštovanje niza međunarodnih dokumenata koja su usmjereni na unaprijeđenje zaštite prava LGBT osoba, uključujući Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, UN-ov pakt o građanskim i političkim pravima i UN-ov pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Zapošljeni u državnim institucijama – obrazovanju, policiji, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i svim drugim mjestima na kojima se odlučuje o pravima građana i građanki, obavezni su da razumiju probleme i štite prava građana i građanki koji su na udaru homofobije i netolerancije uopšte. U skladu sa tim trebalo bi još snažnije nastaviti sa razvijanjem i podrškom programima usmjerenim ka senzibilizaciji građana i građanki, ali i onih koji zakone sprovode, a koji su često skloni da pitanju promocije i zaštite prava LGBT osoba prilaze opterećeni predrasudama. Država bi, takođe, trebalo da nastavi sa naporima da omogući uspostavljanje održivog sistema podrške za sve koji su izloženi nasilju i diskriminaciji usljed svoje različitosti, dok bi u oblasti zakonodavstva trebalo što hitnije razmotriti usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona kojima bi se predvidjelo strožije kažnjavanje za zločin iz mržnje, kao i za propagandu mržnje u odnosu na LGBT osobe.

Nadamo se da ćemo se uskoro slaviti dan kada će svi građani i građanke u Crnoj Gori, uključujući pripadnike LGBT zajednice, moći uživati svoja prava u potpunosti i živjeti sigurno, slobodno i zaštićeni od diskriminacije i fizičkog, emocionalnog ili verbalnog uznemiravanja.

Petar Đukanović, Koordinator programa ljudskih prava