Pismo Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije
Nj.E.Generalni sekretar
Gospodin Ban Ki-moon

Vaša Ekselencijo,

Obradamo Vam se povodom događaja koji su u značajnoj meri doprineli slabljenju kredibiliteta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Poslednji u nizu tih događaja je pismo sudije MKSJ Frederika Harhoffa, objavljeno 13. juna u danskom magazinu BT. Sudija Harhoff u pismu iznosi svoja saznanja i sumnje u vezi sa nedozvoljenim uticajem sudije i predsednika MKSJ-a Theodora Merona na druge sudije tokom procesa odlučivanja u tri predmeta pred MKSJ: predmetu Gotovina i dr, predmetu Perišić i predmetu Stanišić i Simatović.

Navodi sudije Harhoffa su u javnosti bivše Jugoslavije, a posebno u ratom pogođenim zajednicama, primljeni kao svedočanstvo o izigravanju pravde pred najvažnijim sudom UN-a. Tome doprinosi i činjenica da se objavljivanje ovog pisma podudara sa negativnim trendom gubitka poverenja u MKSJ i u njegov doprinos uspostavljanju pravde za počinjene zločine u bivšoj Jugoslaviji. Sve to je usledilo nakon presuda u pomenutim predmetima. Utisak je i da sumnje koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošdu procesa donošenja presuda u pomenutim predmetima, urušavaju ionako skromna dostignuda u uspostavljanju tranzicione pravde u regionu bivše Jugoslavije.

Polazedi od uverenja da nasleđe MKSJ u velikoj meri utiče na proces suočavanja sa prošlošdu, a time i na izglede za održiv mir u celom regionu, potpisnici ovog pisma ukazuju da je rad MKSJ danas u senci kvalifikovanih sumnji u nezavisnost i nepristrasnost procesa sudijskog odlučivanja u nekoliko nedavno donetih presuda. Mogudnost da su se neki od sudija MKSJ u postupku odlučivanja o odgovornosti za najteže zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji rukovodili interesima i motivima koji su nespojivi sa principima pravde i međunarodnog humanitarnog prava, ozbiljno narušava ugled MKSJ ali i UN kao njegovog osnivača.

Sudija Harhoff od momenta objavljivanja pisma do danas nije osporio njegovu autentičnost, niti se odrekao izrečenih stavova. S druge strane, do danas nije dobilo odgovor jedino otvoreno pitanje, naime pitanje istinitosti navoda iznetih u njemu. Zbog toga od Vas tražimo da, u odsustvu procedure propisane Statutom MKSJ, iskoristite Vaš autoritet i naložite sprovođenje neodložne i temeljne istrage koja de precizno ustanoviti da li je došlo do kršenja odredbi 12 i 13 Statuta MKSJ koje garantuju nezavisnost sudija, njihovu nepristrasnost, čestitost i visoke moralne kvalitete. Bez sprovođenja takve istrage i javnog prezentovanja rezultata, sumnje u pravičnost presuda MKSJ trajno de obeležiti rad ove važne institucije međunarodnog prava. Time de se nepovratno unazaditi i razvoj međunarodne pravde u celini i dovešde se u pitanje njena nesumnjiva dostignuda u poslednje dve decenije.

Dženana Karup Druško, BH novinari, Bosna i Hercegovina
Sandra Orlovid, Fond za humanitarno pravo, Srbija
Bekim Blakaj, Fond za humanitarno pravo Kosovo
Mario Mažid, Inicijativa mladih za ljudska prava– Hrvatska
Maja Midid, Inicijativa mladih za ljudska prava– Srbija

Pismo podržali:
1. Adis Šušnjar, novinar, BiH
2. Admir Salihu, pravnik, Kosovo
3. Aleksandar Saša Zekovid, stručnjak za ljudska prava, Crna Gora
4. Alena Beširevid, novinarka, BiH
5. Amir Ahmid, oficir za vezu BiH pri MKSJ, Holandija
6. Arman Fazlid, Web master, BiH
7. Balkan Investigative Reporting Network
8. Bojan Tončid, novinar, Srbija
9. Boris Pavelid, novinar, Hrvatska
10. Borka Rudid, novinarka, BiH
11. Boro Kontid, direktor Media Centra, BiH
12. Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu, Banja Luka, BiH
13. Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, Crna Gora
14. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, Hrvatska
15. Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska
16. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, Srbija
17. Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje, Prijepolje, Srbija
18. Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora
19. CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Niš, Srbija
20. Damir Imamovid, muzičar, BiH
21. Dennis Gratz, advokat i predsjednik Naše stranke, BiH
22. Dino Mustafid, reditelj, BiH
23. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošdu, Zagreb, Hrvatska
24. Dubravko Lovrenovid, profesor Filozofski fakultet, Univerzitet Sarajevo, BiH
25. Dragan Pjevač, advokat, Srbija
26. Dragoljub Vukovid, novinar, Crna Gora
27. Dražen Lalid, profesor, Fakultet političkih znanosti, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
28. Dubravka Stojanovid, profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
29. Dušan Topid, ekonomist, BiH
30. Duška Jurišid, novinar, BiH
31. Dževad Sabljakovid, novinar i pisac, Francuska
32. Dževad Mahmutovid, docent, Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
33. Đorđe Krajišnik, novinar, BiH
34. Edin Šarčevid, profesor, Univerzitet u Lajpcigu, Nemačka i predsjednik, Centar za javno pravo Sarajevo, BiH
35. Eldar Dizdarevid, novinar, BiH
36. Eldin Hadžovid, novinar, BiH
37. Emil Prutina, novinar i lektor, BiH
38. Enes Osmančevid, profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
39. Esad Bedirovid, Centar za razvoj civilnog društva u BiH, BiH
40. Faruk Borid, direktor novinske agencije FENA, BiH
41. Faruk Kajtaz, urednik portala STARMO, BiH
42. Florence Hartmann, novinar i pisac, bivša glasnogovornica MKSJ i MKSR, Francuska
43. Frosina Pandurska – Dramikjanin, Makedonsko ekološko društvo, Makedonia
44. Goran Miletid, direktor za Zapadni Balkan, Civil Rights Defenders, Srbija
45. Gordana Igrid, novinarka, Srbija
46. Građanska akcija, Pančevo, Srbija
47. Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb, Hrvatska
48. Hajrudin Somun, publicista i ambasador u penziji, BiH
49. Hariz Halilovid, profesor, Monash University, Australia
50. HOMO Pula, Hrvatska
51. Institut Alternativa, Podgorica, Crna Gora
52. Jasminka Hasanbegovid, profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija
53. Jelka Jovanovid, novinarka, Srbija
54. Jeton Neziraj, dramaturg, Kosovo
55. Kalabria, Priština/Prishtinë, Kosovo
56. Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM, Beograd, Srbija
57. Kosovski institut za mir, Priština/Prishtinë, Kosovo
58. Kulturni centar Damad, Novi Pazar, Srbija
59. Labris, Beograd, Srbija
60. Lana Rizvanovid, novinarka, BiH
61. LGBT Forum Progres, Podgorica, Crna Gora
62. Lush Krasniqi, aktivista za prava žrtava, Kosovo
63. Majda Tatarevid, novinarka, BiH
64. Marko Divkovid, novinar, BiH
65. Masha Durkalid, novinarka i aktivistica, BiH
66. Midhat Izmirlija, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
67. Mijat Lakidevid, novinar, Srbija
68. Mikica Milojevid, predsjednica BH novinari, BiH
69. Miljenko Dereta, narodni poslanik i su-osnivač Građanskih inicijativa, Srbija
70. Milena Savid, izvršna direktorica, Centar informativno-pravne pomodi Zvornik / CIPP-Zvornik, BiH
71. Muhamed Džemidžid, Kuda ljudskih prava, BiH
72. Mujo Selimovid, MIMS, d.o.o. BiH
73. Multimedjalni Centar, Priština/Prishtinë, Kosovo
74. Mustafa Mustajbegovid, politilog, BiH
75. Nadežda Gade, glavna urednica Novog magazina, Srbija
76. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad, Srbija
77. Normela Hodžid – Zijadid, delegacija EK u BIH, BiH
78. Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kosovo
79. Organizacija ÇOHU!, Priština/Prishtinë, Kosovo
80. Otvoreni centar Bona Fidae, Pljevlja, Crna Gora
81. Praxis, Beograd, Srbija
82. Rubina Čengid, novinarka, BiH
83. Sandra Dančetovid, novinar, Srbija
84. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar, Srbija
85. Saša Gavrid, Otvoreni centar Sarajevo, BiH
86. Shkelzen Gashi, publicista, Kosovo
87. Senadin Lavid, profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo i predsjednik BZK “Preporod” u BiH
88. Sigurna ženska kuda, Podgorica, Crna Gora
89. Sinan Alid, predsjednik Fondacije ‘Istina Pravda Pomirenje’, BiH
90. Srđan Dizdarevid, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH
91. Srđan Dvornik, publicist i aktivist za ljudska prava, Hrvatska
92. Srpski demokratski forum, Zagreb, Hrvatska
93. Syri i Vizionit, Ped/Pejë, Kosovo
94. Šejla Adžanela, ekonomistica, BiH
95. Tamara Nikčevid, novinarka, Srbija
96. Tarik Haverid, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, BiH
97. Teki Bokshi, advokat, Kosovo
98. Udruženja građana Bukovice i Pljevalja, Pljevlja, Crna Gora
99. Una Alikadid, Free Media Help Line, BiH
100. Una Bejtovid, konsultantkinja za odnose sa javnošdu, BiH
101. Urban In, Novi Pazar, Srbija
102. Veseljko Koprivica, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Monitora Podgorica, Crna Gora
103. Viktimološko društvo Srbije, Beograd, Srbija
104. Vildana Selimbegovid, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, Sarajevo, BiH
105. Violeta Beširevid, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Srbija
106. Vjeran Pavlakovid, profesor, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
107. Vladimir Petrovid, Holandski institut za rat i studije genocida, Univerzitet u Amsterdamu, Holandija
108. Vuk Bačanovid, novinar, BiH
109. Zdravko Grebo, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
110. Zlatiborka Popov Momčinovid, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
111. Željka Mihaljevid, urednica i novinarka, BiH
112. Žene u crnom, Beograd, Srbija