Održan trodnevni seminar na temu: Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 22. do 24. novembra 2013, ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK, organizovao trodnevni seminar na temu “Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?”

Na treningu su sa više od dvadeset učesnika/ca iz nevladinih organizacija koje se bave različitim aspektima ljudskih prava, ali i mladima koji su zainteresovani da učestvuju u radu postojećih ili da osnuju nove nevladine organizacije u ovoj oblasti, radili stručni predavači/ce koji su, kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa, obradili normativni i institucionalni okvir u Crnoj Gori u oblasti zaštite od diskriminacije, sa fokusom na zakonski okvir i institucionalne mehanizmime zaštite u Crnoj Gori u oblasti diskriminacije, kao i na pravni okvir i praksu kada su u pitanju prava LGBT osoba u Crnoj Gori i učešće žena u javnom i političkom životu Crne Gore. Poseban dio seminara bio je posvećen izgradnji kapaciteta polaznika/ca u oblikovanju projektnih ideja i upravljanju projektima u ovoj oblasti kroz prezentacije i vježbe koje se odnose na projektni ciklus, osnovne informacije o mogućnostima finansiranja NVO i dostupne fondove, matricu logičkog okvira, popunjavanje aplikacione forme, uz akcenat na najčešće greške prilikom koncipiranja i realizacije projekta.

seminar

Trodnevni seminar je dio regionalnog projekta “Umrežavanje civilnog društva na kritičnim vrijednostima ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, koji finansijski podržava Evropska komisija, sa ciljem pružanja podrške organizacijama civilnog društva u tri susjedne zemlje zapadnog Balkana u adresiranju zajedničkih izazova u kršenjima judskih prava i umrežvanjau radi konsolidacije političkih i pravnih rješenja za ta pitanja. Konkretnije, projektne aktivnosti se odnose na unaprijeđenje pozicije i prava LGBT zajednice, osnaživanje žena u političkom i društvenom životu, kao i na praćenje procesuiranja slučajeva diskriminacije.

Projekat sprovodi Koalicija za ravnopravnost KORAK koju čine: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Gej Strejt Alijansa iz Srbije; Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo; Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum Progres iz Crne Gore.

Tamara Milaš, saradnica na programima