Javnost treba da dobije potpune odgovore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja jučerašnje javno izražene naznake od strane uprave Univerziteta Crne Gore da počinje poštovati zakon i štedjeti novac angažujući sopstveni kadar i smanjujući angažovanje gostujućih profesora, a svakako i duplog zapošljavanja. Činjenica je da je ta ustanova iznjedrila u posljednjih deset godina veliki broj magistranata i doktoranata, pa se od nje i očekuje da ih angažuje u svojoj kući, čime bi se ispunila i misija samog UCG i otvorio prostor armiji nezapošljenih mladih, visoko obrazovanih građana/ki Crne Gore da svoju karijeru na UCG grade na bazi jasnih kriterijuma i akademskih zasluga.

Slažemo se sa ocjenom rektora „da dolazak gostujućih predavača prate mnogo veći izdaci koji nadilaze isplatu honorara”. No, brine nas što rektor automatski misli na gostujuće predavače iz inostranstva. Time pokazuje da se unaprijed ignorišu kapaciteti koje je upravo UCG kojim rukovodi izgradio ili oni naši građane/ke koji su se školovali na prestižnim svjetskim univerzitetima i koji imaju želju da ta znanja primijene u Crnoj Gori.

Cijenimo i priznanje rektora da su konačno shvatili da je mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore o angažovanju gostujućih profesora po duplom radnom odnosu u dvije države pravno neodrživo, na što su ukazivali i ugledni pravnici na javnim skupovima koje su CGO i CEMI organizovali u proteklom periodu. Taj akt koji nije rezultat temeljne provjere stanja od strane nadležnih inspekcijskih i pravosudnih organa, nema utemeljenje u zakonu i nema težinu, na što je rukovodstvo UCG od njegove pojave bilo upozoreno. Postupanje po takvom aktu je UCG-u prouzrokovalo štetu za koju će neko morati da odgovara – solidarno sa onim ko je takav pravno neutemeljen akt donio ili samostalno.

Dalje, CGO pozdravlja, što UCG konačno raskida sa praksom zapošljavanja po ugovoru o radu “sa zaposlenim profesorima koji već imaju stalni radni odnos u nekoj drugoj instituciji, o što se isti više neće zaključivati, dok se ne odluče profesori” koji su imali dupli radni odnos “u kojoj instituciji želi da ima stalni radni odnos”, jer je i laiku jasno da jedan čovjek nije mogao niti može biti u dvije države u isto vrijeme i obavljati isti posao. A ono što fizički nije moguće svakako ne može biti ni pravno, jer pravo se bavi stvarnim životom, pokušavajući da ga uredi.
To je veliki uspijeh CGO-a, ali i CEMI-ja, koji su n a neodrživost i nezakonitost takvog postupanja ukazivali godinama.


Ostaju još tri važna pitanja za rektora oko ovog problema:
• Da li se prestalo sa takvom praksom zapošljavanja u slučaju prof. Vukadinovića, i ako nije kada će se to desiti?
• Koliko je još “Vukadinovića” i “Bešića” na UCG?
• Da li su pokrenute procedure utvrđivanja odgovornosti zašto su ovakvi ugovori zaključeni, suprotno rukovodstvu UCG-a poznatoj dokumentaciji koja je ukazivala da do njihovog zaključenja nije smjelo doći?

Čudno je svakako da rektor priznajući ranije postojanje duplih radnih odnosa po ugovoru o radu i štetnost mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja o ovom pitanju, ne vidi da je zaista oštećen budžet bar do momenta do kada je UCG odlučio da prestane sa daljom praksom zapošljavanja po tom osnovu, a oštećen je upravo kroz plaćanje svih onih nepotrebnih beneficija koje su imali ti profesori, a koje nijesu male. Takođe, oštećeni su upravo najviše domaći nezapošljeni stručni kadrovi koji nijesu imali priliku da se akademski dalje profesionalno izgrađuju, i u konačnici studenti.

Na kraju, zbog isuviše dugog ćutanja UCG-a oko ovog pitanja, utvrđivanjem nastalih nezakonitosti i do sada nastale štete baviće se sada nadležni organi, a CGO će nastaviti da ukazuje na propuste u radu UCG upućujući prvo konstruktivne dopise i preventivne apele UCG, što je i do sada činio, a ukoliko se isti bude oglušivao, što se do sada u većini slučajeva dešavalo, ukazivaćemo na te probleme zainteresovanoj javnosti i koristiti druge institucije sistema kako bi zaštitili državni univerzitet od onih koji njime nedomaćinski upravljaju i koji su javni interes podredili privatnim.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa