Inicijativa za podnošenje prijedloga za postupanje Osnovnog državnog tužilaštva u skladu sa zakonom a u vezi sa pisanjem “Informera”

OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U PODGORICI

Podgorica, 21.06.2014.godine

Na osnovu članaka objavljenih dana 14, 16, 17,18, 19, 20. i 21. juna 2014. godine (od prve do treće strane), u nezavisnim dnevnim novinama „Informer“, podnosimo:

Inicijativu za podnošenje prijedloga
za postupanje Osnovnog državnog tužilaštva
u skladu sa odredbama člana 11 i člana 12 Zakona o medijima


Relevantni propisi:
Ustavom Crne Gore (Službeni list CG, br.1/2007 od 25.10.2007. godine, vidi Amandmane od I do XVI-38/2013-1): „ Jemči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka. Jemči se nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava“ (član 28 stav 1 i 2).

Zakonom o medijima (Službeni list RCG br. 51/2002 i 62/2002, Vidi: čl.159. Zakona-46/2010-19. Vidi: čl. 37. Zakona-40/2001-1) propisano je: “Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, zabraniti distribuciju objavljenog programskog sadržaja medija kojim se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti Republike, kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina ili izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske netrpeljivosti ili mržnje” (član 11)

”Nadležni sud može, na predlog državnog tužioca, a u skladu sa članom 11 ovog zakona, donijeti rješenje o privremenoj zabrani distribucije objavljenog programskog sadržaja medija do pravosnažnosti odluke o zabrani.
Po predlogu iz stava 1 ovog člana sud odlučuje u roku od 24 sata od njegovog podnošenja.
Nadležni sud je dužan da rješenje o privremenoj zabrani odmah dostavi osnivaču, štampariji i distributeru”
(član 12).

Mišljenje
Uzimajući u obzir sve predmetne članke, kao i relevantne propise, smatramo da je u konkretnom slučaju, odnosno u programskom sadržaju NDN „Informer“ došlo do kršenja ljudskih prava i sloboda, odnosno povrede dostojanstva i integriteta gospođe Vanje Ćalović.

S tim u vezi, zahtijevamo da preduzmete sve mjere i radnje u skladu sa vašim ovlašćenjima i postupite u skladu sa odredbama članova 11 i 12 Zakona o medijima, odnosno podnesete prijedlog nadležnom sudu za zabranu distribucije objavljenog programskog sadržaja NDN “Informer” kojim se krše ljudska prava i slobode čovjeka i građanina.

Podnosioci Inicijative:

Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Biljana Zeković, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO)
Goran Đurović, predsjednik UO Koalicije NVO “Saradnjom do cilja”
Hatidža Neljaj, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj
Ljupka Kovačević, koordinatorka Centra za mirovno i žensko obrazovanje ANIMA
Ljiljana Raičević, izvršna direktorka Sigurne ženske kuće
Maja Laković Drašković, stručnjakinja za ljudska prava
Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava
Marina Vujačić, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
Milan Šaranović, generalni direktork Centra za antidiskriminaciju EKVISTA
Milenko Vojičić, izvršni direktor Udruženja Plegije Nikšić
Milka Tadić Mijović, izvršna direktorka nedjeljnika “Monitor”
Nataša Međedović, izvršna koordinatorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
Slavica Striković, izvršna direktorka Ženske akcije
Stevo Muk, predsjednik UO Instituta Alternativa
Žarko Rakčević, koordinator Foruma 2010

Poslato:

  • Vrhovno državno tužilaštvo
  • Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici