Međunarodni dan ponosa

Povodom obilježavanja 28. juna, Međunarodnog dana ponosa, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na činjenicu da više od četiri decenije nakon protesta iz Nju Jorka 1969. godine, koji predstavljaju začetak savremenog LGBT pokreta u svijetu, osobe drugačije seksualne orjentacije u crnogorskom društvu još uvijek žive svakodnevno izložene diskriminaciji, napadima i govoru mržnje, lišene osnovnog ljudskog prava na slobodan i dostojanstven život.

Uprkos određenom napretku u izgradnji zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, zabrinjava statistika nasilja nad LGBT osobama koja je alarmantna a koju prati odsustvo efikasne i adekvatne kaznene politike. To doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj je nasilje prema različitosti prihvatljivo, usljed čega LGBT osobe, u strahu da slobodno izraze sebe i svoje potencijale, ostaju isključene, bez samopoštovanja i na marginama društva.

U tom kontekstu, CGO apeluje na državne institucije, u prvom redu sudstvo i tužilaštvo, ali i političare/ke i političke partije da, umjesto kalkulisanja ljudskim pravima kao nečim što im može donijeti ili oduzeti političke poene, svojim djelovanjem i uticajem izvrše pristisak na efikasno sprovođenje antidiskriminacionih politika. Pitanje zaštite ljudskih prava je od prvorazrednog značaja za svako društva koje teži napretku.

Takođe, apelujemo i na intenziviranje borbe protiv homofobije kroz proces obrazovanja, kao dugoročno najpouzdanijeg puta za izgradnju funkcionalnog demokratskog društva zasnovanog na kulturi ljudskih prava i kritičkoj svijesti koja propituje svaku vrstu autoriteta, pa i autoriteta patrijarhata i tradicionalizma, koji predstavljaju najsnažniju prepreku u priznavanju prava i dostojanstva svih građana/ki Crne Gore bez obzira na njihovu različitost. Uloga obrazovnih vlasti i profesionalaca je da stalno izgrađuju svijest o ljudskim pravima, kako kroz njihovo uključivanje u nastavne sadržaje i učenje, tako i kroz svakodnevni život, demokratsku atmosferu i komunikaciju u školama.

Opcija u kojoj nas različitost bilo koje vrste kandiduje na život u izolaciji između četiri zida nije prihvaltljiva za savremena demokratska društva. Zato je obaveza i svih građana/ki da predano rade na stvaranju uslova u kojima LGBT osobe mogu živjeti dostojanstveno i ravnopravno učestvovati u društvenim tokovima, bez osjećaja sramote zbog vlastitog identiteta. Jedino tako možemo Crnu Goru izgraditi kao tolerantno i solidarno društvo na koje ćemo jednog dana svi biti ponosni.

Petar Đukanović, koordinator programa