Potpisani ugovori sa 9 organizacija u okviru projekta Ubrzaj ljudska prava!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, a uz finansijsku podršku Evropske unije, potpisao je danas ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava.

Sa ukupno 54 210€ podržano je 9 projekata koje će sprovoditi 11 organizacija iz Crne Gore, sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, kao i konsolidovanju učešća i predstavljanja građana/ki u političkom životu, a na osnovu propisane bodovne liste i kriterijuma procjene kvaliteta samih projekata.

DSC07868

Prilikom potpisivanja ugovora, Daliborka Uljarević je u ime CGO-a čestitala svim organizacijama čiji su projekti podržani, i podsjetila da je na konkurs ukupno stiglo 27 prijava projekata, od kojih 4 nijesu prošle administrativnu provjeru. «Komisija je podržala 9 od ukupno 23 prijedloga projekta koji su ušli u drugu fazu, odnosno 39.13% prijedloga, a zbog kvaliteta istih je uvećalo i inicijalni budžet opredijeljen za ovu namjenu». Ona je naglasila da je projekat Ubrzajmo ljudska prava! usmjeren i ka pružanju direktne podrške organizacijama civilnog društva, različitog stepena razvoja, ne samo dodjelom finansijskih sredstava za sprovođenje projekata u lokalnim zajednicama, već i jačanjem njihovih kapaciteta radi uspješne realizacije projekata u skladu sa evropskim pravilima, i obezbjeđivanjem kontinuiranog savjetovanja tokom trajanja projekata. “Na ovaj način, NVO koje nijesu korisnice evropskih fondova u Crnoj Gori stiču znanja i vještine o ljudskim pravima i zagovaranju za ljudska prava, ali i upravljanju projektima iz EU fondova, koji predstavljaju realne izvore finansiranja u budućnosti i mogućnost osiguranja finansijske održivosti njihovih programa”, rekla je Uljarević. “Projekti koji su podržani se dominantno bave pitanjem afirmacijom i zaštitom ženskih prava i prava žene i djece žrtava nasilja, zatim pravima lica sa invaliditetom, a u dva slučaja političkom diskriminacijom i sistemom primjene kratkotrajnih kazni lišenja slobode i alternativnih kazni u Crnoj Gori. Oni su se nametnuli prije svega kvalitetom podnijetih prijedloga projekata, ali i aktuelnošću problema koje obrađuju”, zaključila je Uljarević.

Ispred Delegacije EU u Crnoj Gori obratila Dawn Adie Baird koja je istakla da “Civilno društvo je od ključne važnosti u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi. Mi zato snažno podržavamo nevladine organizacije iz Crne Gore u njihovim naporima da prate prakse ljudskih prava. Iskreno se nadamo da će ovaj projekat zaista “ubrzati” pitanaj afirmacije ljudskih prava u Crnoj Gori i doprinijeti boljoj medijskog pokrivenosti ovih tema i što je još bitnije ojačanoj svijesti građana/ki o njihovim pravima” Ona je, takođe, podsjetila da je “tokom procesa pristupanja EU veoma važno osigurati poštovanje ljudskih prava, jer jedino država koja poštuje prava svih svojih građana/ki i garantuje osnovna prava svakom pod jednakim uslovma može postati članica EU“.
cgo-cce-potpisivanje
Budisavka Saveljić, izvršna direktorka Sigurne ženske kuće, NVO koja je dobila podršku za projekat “Alimentacija – pravo svakog djeteta i obaveza svakog roditelja” je rekla “Uskraćivanje izdržavanja je kršenje prava djeteta, i obaveza je države da obezbijedi efikasan sistem izvršenja zakonske obaveze roditelja. U cilju zaštite interesa djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju neophodno je unaprijediti postojeći sistem naplate alimentacije, što će biti cilj projekta kojim se bavimo.”

Olja Stojanović, koordinatorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja iz Berana, kojima je podržan projekat “Poboljšanje zaštite i socijalne sigurnosti žrtava porodičnog nasilja”, a koji sprovode u saradnji sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice je podvukla značaj činjenice da se takav projekat podržava na sjeveru Crne Gore, gdje je daleko teže organizacijama da rade, pojasnivši da projekat “tretira upravo mitove i predrasude koji opravdavaju nasilje nad ženama a koje je nažalost i dalje prisutno u Crnoj Gori.” Ona je izrazila zabrinutost što „među profesionalcima u institucijama još uvijek vladaju snažna uvjerenja da je nasilje u porodici porodična stvar koja se mora rješavati u samoj porodici, pa su intervencije često nepotpune i neuspješne.“

Hatidža Neljaj, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja iz Ulcinja, je istakla da će ova organizacija projektom “Uspostavljanje rodne ravnopravnosti i principa jednakih mogućnosti u opštini Ulcinj” inicirati stvaranje institucionalnih mehanizma za unaprjeđenje ljudskih prava žena i primjenu politika rodne ravnopravnosti u Ulcinju. „Imajući u vidu veliki broj problema sa kojima se suočavaju žene u zajednici, svjesne smo da se oni ne mogu riješavati na neorganizovan način i kroz povremene rijetke akcije, već da se na nivou zajednice mora obezbijediti institucionalni okvir i planski dokument, koji će zahtijevati učešće i odgovornost same Lokalne uprave“, dodala je Neljaj.

Ervina Dabižinović je navela da Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora ANIMA projektom « Kampanja: pamtiš, pitaš, uznemiravaš” teži “povećavanju broja inicijativa civilnog društva koje tragaju za alternativnim dijalogom sa „političkim društvom“ i povećavaju stepen povjerenja u alternativne načine djelovanja. Aktuelna dešavanja na političkoj i javnom sceni, gdje su sve učestaliji napadi na inicijative koje dolaze iz civilnog društva, nam daju za pravo da pojačamo i aktivno radimo na alternativnim načinima djelovanja i djeljenja znanja”.

Milisav Korać, izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgorica kazao je da će projekat “Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju” pomoći “unaprijeđenju sveukupnog položaja djece i mladih sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori i ojačati kapacitete 10 roditeljskih nevladinih udruženja djece sa teškoćama u razvoju u promociji i ostvarivanju prava djece i mladih sa teškoćama u razvoju”. On je posebno pohvalio pristup u kojem razvijenije NVO pomažu rad manje razvijenih NVO na vrlo konkretan način, kao što je to slučaj sa projektom «Ubrzajmo ljudska prava!»

Dejan Tmušić, izvršni direktor Udruženja paraplegičara Cetinja, koje sa Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore, je u predstavljanju projekta “Moje pravo – pravo na slobodno kretanje” istakao da “onemogućavanje slobodnog pristupa i kretanja lica s invaliditetom ukazuje da su lica otežanog kretanja nepoželjna u našem društvu. Time se krše njihova osnovna ljudska prava, ali i unižava njihovo ljudsko dostojanstvo. Bez rješavanja ovog problema nema ni govora o poštovanju ljudskih prava, ali ni o izjednačavanju mogućnosti i integraciji ove populacije u društvenu zajednicu, a naš projekat adresira upravo to pitanje.”

Zoran Radulović je rekao da Monitorov centar za medije i demokratiju projektom “Novinarska istraživanja i debate: Politička diskriminacija – primjeri, osnovi, uzroci i posljedice” kroz dubinsko istraživanje, seriju tekstova, specijalni dodatak i debatu, namjerava da „osvijetli problem političke diskriminacije u različitim oblastima i aspektima, kao i uticaj diskriminacije na kršenje ljudskih prava, tranziciju Crne Gore ka demokratiji i proces pridruživanja Evropskoj uniji.“

Ilija Vukčević, izvršni direktor Instituta za pravne studije, koji će realizovati projekat “Sistem primjene kratkotrajnih kazni lišenja slobode i alternativnih kazni u Crnoj Gori” je ukazao da je potrebno naći nove alternative kratkotrajnim kaznama lišenja slobode, kojima bi prevazišli nedostatke dosadašnje kaznene politike i sistema izvršenja krivičnih sankcija. On je dodao da “nužno stvoriti uslove za potpunu rehabilitaciju izvršioca krivičnog djela, zaštitu njihovih prava, kao i smanjenja enormnih troškova države na izvršenju kratkotrajnih kazni lišenja slobode.”

Dragana Tripković, predsjednica Upravnog odbora NVO ATAK, organizacije koja se sa aspekta kulture bavi ljudskim pravima, je istakla da je prevashodni razlog za pokretanje projekta “Kadar -kontakt”, NVO Atak uvidjela u “nedostatku društveno angažovane, socijalno odgovorne umjetnosti u Crnoj Gori a drugi problem koji se nameće snagom očiglednosti je nedovoljna integracija osoba sa invaliditetom u umjetničke i kulturne tokove crnogorskog društva”.
DSC07908

Projekat “Ubrzajmo ljudska prava!” realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI), a finansira ga Evropska unija.

Svetlana Pešić, saradnica na programima