Borba protiv korupcije mora da se vodi i od strane lokalnih samouprava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da su dosadašnji napori lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije nedovoljni i da je to jasan pokazatelj izostanka adekvatne političke volje za obračun sa ovim problemom. A upravo je lokalni nivo ishodište brojnih i dugoročno razarajućih oblika korupcije, što zahtijeva i veći nivo posvećenosti samih lokalnih samouprava.

CGO je kroz projektna iskustva imao prilike da analizira lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije (LAP) za period 2009.-2012. i 2013.-2014. i da uoči probleme u izradi, implementaciji i izvještavanju LAP-ova. U većini slučajeva (a važi za oba gore navedena perioda), LAP-ovi su doslovno pratili Model usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi i time zakazali da na osnovu prethodno sprovedenih analiza i istraživanja javnog mnjenja, predstavljaju percepciju i iskustvo građana/ki koji su imali dodira sa organima lokalne samouprave, a samim tim i da dobiju kvalitetan materijal za formulisanje konkretnih i za pojedine opštine prilagođenih aktivnosti za akcione planove. Dakle, neophodno je konsultovati Model AP, a sam LAP prilagoditi, jer sadržaj LAP-ova mora biti odraz realnih problema date lokalne samouprave. S druge strane, izvještavanje o stepenu i kvalitetu realizacije mora biti standardizovano i ujednačeno, radi lakšeg upoređivanja, analize i određivaja novih, unaprijeđenih mjera za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

LAP-ovi djelimično obrađuju zapošljavanje, javne nabavke i urbanizam, ali ne u dovoljnoj mjeri, dok se oblasti poput koncesija, javno-privatnih patnerstva, uloge lokalnih parlamenata i političke korupcije potpuno zapostavljaju.

Neophodno je, takođe, precizno predvidjeti lokalnim budžetima sredstva za realizaciju svake aktivnosti previđene planom, što do sada nije bio slučaj. Prije nego se posegne za traženjem sredstava preko nadležnog ministarstva za realizaciju pojedinih aktivnosti iz lokalnih akcionih planova, treba u samim budžetima lokalnih samouprava jasno naznačiti sredstva koja će biti opredijeljena u cilju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

Dalje, pitanje transparentnosti i kvaliteta akcionih planova treba pospješiti uključivanjem eksperata u njihovu izradu, kao i predstavnika/ca civilnog sektora, odnosno svih zainteresovanih strana, posebno imajući u vidu ocjenu iz Izvještaja o napretku za 2014. gdje se jasno navodi da nema napretka u povećanju transparentnosti, učinkovitosti i odgovornosti jedinica lokalne samouprave.

CGO podsjeća da opštine Budva, Rožaje, Ulcinj i Žabljak još nijesu usvojile LAP-ove i samim tim su direktno spriječili da se aktivnost iz Akcionog plana za poglavlje 23, koja se odnosi na usvajanje LAP-ova, u potpunosti realizuje u skladu sa predviđenim rokom, koji je bio do kraja 2013. Na sajtu opštine Budva jeste postavljena konačna verzija LAP-a, ali nema preciznih informacija da li je isti usvojen ili ne.

CGO cijeni da lokalne samouprave nijesu pokazale spremnost i proaktivnost u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, što je jasan pokazatelj da ne postoji adekvatna politička volja za unaprijeđenje ove oblasti. U nastupajućem periodu, neophodno je da se na lokalnom nivou pokrenu postojeći mehanizmi borbe protiv korupcije, kako bi ovaj proces mogao proizvesti konkretne i održive rezultate.

Nikola Djonović, koordinator programa