Jasno utvrditi kriterijume za dopunsko angažovanje profesora UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je juče poslao urgenciju rektorki Univerziteta Crne Gore (UCG) Radmili Vojvodić a u vezi sa pitanjem jasnog i nediskriminatornog definisanja dopunskog angažovanja profesora na ovoj akademskoj instituciji.

Podsjećanja radi, CGO je 18.06.2014. poslao ranijem rektoru, prof.dr. Predragu Miranoviću Inicijativu za donošenje Pravilnika o kriterijumima i uslovima pod kojima zapošljeni na UCG mogu biti angažovani kao gostujući profesori, konsultanti i obavljati dopunski rad. Inicijativa je nastala kao posljedica naredbe rektora kojom on zabranjuje bilo kakvu vrstu dodatnog angažmana akademskom osoblju UCG bez njegove saglasnosti, što ostavlja prostor za manipulacije i diskriminaciju s obzirom da ne postoje transparentni kriterijumi koji bi obezbijedili jednake šanse za sve. Ni više od šest mjeseci od upućivanja ove Inicijative rukovodstvo UCG nije dalo nikakav odgovor, kao ni na dodatne zahtjeve CGO-a o detaljnim podacima i karakteru angažovanja nastavnog kadra UCG (kojin uključuju i pojedinačna imena) na drugim visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori ili van nje.

CGO cijeni da je donošenje ovog Pravilnika odnosno kriterijumima o ovom pitanju od izuzetne važnosti za cjelokupno akademsko osoblje, kako bi se razriješile postojeće nedoumice i potencijalni diskriminatorni odnos dodatnog angažmana akademskog kadra zapošljenog na UCG, ali i spriječila brojna kršenja postojećeg zakonskog okvira kao što je to bio slučaj do sada. Donošenjem jasnih pravila svima bi bila data jednaka šansa u dodatnom angažmanu, a pri tom bi bio zaštićen i interes UCG kao institucije.

CGO smatra da ovakva pitanja na UCG treba da budu riješena na sistemski način, kako bi se polako ušlo u fazu uređivanja odnosa na ovoj ustanovi i saniranja ogromne štete koja je do sada napravljena. Odbijanje rukovodstva UCG da svoj rad učini transparetnim i da kreira uslove u kojima će se odlučivati po jasnim procedurama a ne na osnovu (samo)volje bilo kojeg pojedinca koji ima moć nije dobra poruka ni prema građanima i građankama koji finansiraju rad UCG.

Mira Popović, saradnica na programima