I dalje bez preduslova za borbu protiv korupcije

U svojstvu članova radne grupe za poglavlje 23 izražavamo nezadovoljstvo izborom Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, koji je izvršen uz grubo kršenje zakona i sa očiglednom namjerom stvaranja uslova za dalju političku kontrolu borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. I Vlada i Skupština su pokazale da su borba protiv korupcije i izgradnja nezavisnih institucija još uvijek preveliki zalogaj i za vlast i opoziciju.

Izglasavanjem ovakvog sastava Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, najprije Komisija za predlaganje kandidata, potom Odbor za antikorupciju, i, najzad, sama Skupština, prekršili su članove 41. i 45. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji koji propisuju zabranu članstva državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica, na šta je jasno ukazano saopštenjem Instituta alternativa od 24. juna.(1)

Smatramo da je bilo prostora i za detaljnije i jasnije vrednovanje iskustva u borbi protiv korupcije kod ostalih izabranih članova. Poseban propust učinjen je zbog neizbora drugog kandidata iz NVO sektora u sastav Savjeta, što je uz očiglednu namjeru sprečavanja izbora nepristrasnih članova u sastav ovog organa, istovremeno i ignorisanje svih stručnih kvalifikacija kandidata i doprinosa u borbi protiv korupcije.

Poslanici u Skupštini Crne Gore su pali na još jednom testu obezbjeđivanja preduslova za neselektivnu borbu protiv korupcije. Iako je Vlada kreirala model izbora članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije uz očiglednu namjeru da direktno kontroliše rad ovog upravljačkog organa, Skupština je izglasavanjem predloženog sastava Savjeta, uz prisutne zakonske i materijalne prestupe tokom procedure predlaganja i imenovanja njegovih članova, takvoj namjeri dala legitimitet. Stoga izražavamo bojazan da ovakav sastav Savjeta ne može da odgovori na zahtjev usmjeravanja nepristrasne borbe protiv korupcije, a posebno u dijelu izbora direktora koji bi ispunjavao kriterijume nezavisnosti.

Budući da su dosadašnji rezultati u borbi protiv korupcije izuzetno ograničeni, kompromitovanje postupka konstituisanja organa Agencije za sprečavanje korupcije i dalja politizacija procesa jasni su pokazatelji daljeg kursa reformskih poduhvata državnih institucija. Taj kurs nikako ne ide u pravcu stvaranja uslova za efikasno suocavanje sa korupcijom.
Pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da sa posebnom pžznjom prate procese izbora i imenovanja jer ovo nije prvi put da prilikom tih izbora glasaju suprotno zakonima koje su u toj istoj Skupštini usvojili.

Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Jovana Marović, Institut alternativa
Boris Marić, Centar za građansko obrazovanje
————————————————————————————————-
1)http://institut-alternativa.org/reagovanje-drzavni-revizor-ne-moze-biti-clan-savjeta-agencije-za-sprjecavanje-korupcije/