Kome odgovara da se počasna državljanstva dodjeljuju van zakonskih procedura?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je nastavio sa praćenjem načina dodjeljivanja počasnih državljanstava u Crnoj Gori za koja je već ranije ukazao da je ustanovljena praksa koja nije u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu i koja je rezultirala time da značajan broj istih nije donešen po zakonskim procedurama u smislu da ih nije predložio zakonom predviđen predlagač.

Po podacima do kojih je CGO došao, u periodu od 22. jula 2015. do 11. aprila 2016. dodijeljeno je novih 14 počasnih državljanstava. To znači da je država Crna Gora, sa ranijom brojkom od 203 dodijeljena počasna državljanstva do jula 2015, ukupno dodijelila 217 počasnih državljanstava od maja 2008. (stupanje na snagu Zakona o crnogorskom državljanstvu) do polovine 2016. Od ovih 14 počasnih državljanstava 2 je predložio predsjednik Skupštine, 2 predsjednik Vlade i niti jedno lice nije predloženo od strane predsjednika države, koji su ujedno i zakonski predlagači. Ostalih 10 su predložili organi javne uprave što ih čini spornim sa stanovišta zakonske procedure, jer to nijesu učinili zakonom predviđen predlagači.

Uvidom u novih 14 rješenja, CGO sa žaljenjem konstatuje da je sadržina ovih rješenja identična sadržini rješenja koja su donijeta prije izdavanja analize CGO-a Počasna državljanstva kako se i kome dodjeljuju, a u kojoj smo argumentovano iznijeli niz nedostatnosti u proceduri dodjele počasnih državljanstava. Naime, u novim rješenjima se i dalje tipski navode i citiraju odredbe Zakona o crnogorskom državljanstvu i Zakona o opštem upravnom postupku, bez specificiranja razloga prijema u državljanstvo i bez adekvatnog obrazloženja koji su to razlozi koji stoje iza prijema pojedinačnog lica u državljanstvo, tako da suštinski građani i građanki Crne Gore ostaju uskraćeni za informaciju zbog čega su ta lica dobila status počasnih državljana, odnosno što su ta lica učinila za Crnu Goru i na koji način su poboljšala ili poboljšavaju njenu reprezentativnost u svijetu.

Rjesenjem Ministarstva unutrašnjih poslova br. 03-UIP-211/16/1607/3 CGO je obaviješten o 14 novih lica koja su primljena u počasno državljanstvo, uz naznaku ko ih je predložio i kada je 14 lica primljeno u počasno državljanstvo, ali i dalje izostaju detaljna obrazloženja, a i jasno je da ih predlažu i oni koje Zakon nije definisao u ulozi predlagača. Dakle, Zakon se ne primjenjuje dosljedno, a čitav proces ostaje netransparentan i nedostupan pod istim uslovima za sve zainteresovane strane. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne obaviještava javnost redovno o dodijeljenim počasnim državljanstvima niti spiskove istih drži ažurirane na svom sajtu, i jedino se za sada na sajtu CGO-a može naći spisak svih lica koja su dobila počasno državljanstvo do jula 2015. To ukazuje na nepotrebnu zatvorenost sistema, a samim tim jača i sumnje u zloupotrebe instituta dodjele počasnih državljanstava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu ne primjenjuje adekvatno važeći Zakon o crnogorskom državljanstvu u ovom dijelu. CGO je pokušao zaustaviti tu lošu praksu i sanirati štetu po javni interes, i sve one građane i građanke koji se svakodnevno bore da pitanje državljanstva riješe u veoma složenoj zakonskoj proceduri a nemaju privilegovan tretman. U tom kontekstu je predata krivična prijava Tužilaštvu i upućen zahtjev za oglašenje ništavnim 82 rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Na žalost, umjesto da uvede red u ovu oblast, Tužilaštvo je izbjeglo da se ovim pitanjem bavi sadržajno prihvatajući interpretaciju MUP-a. Kako je ovakvo tumačenje primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu veoma teško objasniti sem isprepletanim interesima u koje niko neće da dira, CGO predlaže da se makar Zakon o crnogorskom državljanstvu izmijeni i dopuni kako bi se kao predlagači prepoznali organi javnog sektora uz propisivanje jasne procedure kandidovanja kod istih, kako bi se prekinula ova praksa.

Konačno, ostaje i nejasno: kome odgovara da se počasna državljanstva dodjeljuju van zakonske procedure, ali i ko će i kada ispraviti napravljene greške i štetu koje su iste proizvele po državu Crnu Goru?

CGO će i ubuduće pratiti ovo pitanje u naporima da proces dovede u zakonske okvire i doprinese da ovaj institut ne bude predmet kontraverzi, kao što je to slučaj sada. Počasna državljanstva treba da dobiju ona lica koja su zbilja doprinijela privrednom, ekonomskom, kulturnom i sportskom interesu Crne Gore, ali i da šira javnost bude obaviještena o svakom dodijeljenom državljanstvu, jer građani zaslužuju da znaju ko su naši zaslužni građani i što ih je za to preporučilo.

Mira Popović, saradnica na programima