Ministarstvo prosvjete obesmišljava proces saradnje Vlade i NVO sektora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) iznenađen je činjenicom da je Vlada juče, 7. jula 2016, na 164. sjednici, usvojila Strategiju razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. godine, a da taj dokument u formi u kojoj je usvojen nijesu vidjeli svi članovi Radne grupe koja je navodno radila na ovom dokumentu.

Radna grupa koju je nadležno Ministarstvo prosvjete formiralo ima, između ostalih, i jednu predstavnicu iz NVO sektora, ali ona nije dobila od predlagača odnosno Ministarstva prosvjete verziju ovog strateškog dokumenta koja je poslata Vladi na usvajanje. CGO cijeni da je nedopustivo da se članovi radnih grupa upoznaju sa konačnim tekstovima na kojima mjesecima rade kroz sredstva javnog informisanja ili kroz već usvojene dokumente. Time se proklamovana saradnja Vlade i NVO sektora obesmišljava, a oni članovi radnih grupa koji zaista pokušavaju da rade i doprinose unaprijeđenju kvaliteta javnih politika ponižavaju.

Pojašnjenja radi, predstavnica CGO-a je uredno poslala sugestije na Strategiju 13. juna 2016, a poslednju verziju je dobila na uvid 15. juna 2016, bez suštinskih promjena. Taj dokument je sadržao 32 strane, i nije ga pratio nikakav akcioni plan za sprovođenje strategije. Usvojeni dokument ima 55 strana, prati ga akcioni plan u čiju izradu nijesu bili upućeni niti uključeni članovi radne grupe ili bar pojedini koji dolaze iz NVO sektora što demonstrira netransparentno i selektivno postupanje od strane predlagača pri procesu izrade ovog dokumenta, ali i kršenje zakonskih propisa.

CGO ukazuje da je, inače, mnogo više vremena odvojeno za formiranje Radne grupe za izradu ovog dokumenta nego što je trajao sam rad na istom, a to već otvara i pitanje stvarnih namjera predlagača, kao i profesionalnosti u pristupu koji se pokazao neozbiljnim i manipulativnim. Takođe, treba napomenuti da je ova Radna grupa počela sa radom bez jasnih metodoloških uputstava od strane Ministarstva prosvjete, pa je tokom rada svako od članova Radne grupe svoj doprinos, u okviru zaduženja na zadatu temu, slao na način za koji je smatrao primjerenim, a bez koordinirajućih konsultacija. Konačno, i pored brojnih zahtjeva, članica Radne grupe iz CGO-a nije uspjela dobiti od Ministarstva prosvjete nijedan zapisnik sa rijetkih sastanaka te Radne grupe, što je prilično neubičajeno.

CGO radi pune informacije obaviještava javnost, ali i druge zainteresovane strane koje prate odnose Vlade i NVO sektora da ovaj primjer ukazuje na sve izraženiju tendenciju urušavanja, inače teško uspostavljenih, mehanizama saradnje Vlade i NVO sektora u procesima oblikovanja javnih politika, a nikako ne doprinosi javnom interesu.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa i članica Radne grupe za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja 2016-2020