Amandmani na podzakonska akta i preporuke dostavljene Državnoj izbornoj komisiji na razmatranje

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uspješno je danas okončala svoj rad i proslijedila Državnoj izbornoj komisiji 39 amandmana na pet podzakonskih akata, kao i 10 preporuka, čijim bi se usvajanjem dao doprinos unapređenju izbornog sistema u Crnoj Gori.

Utvrđivanju finalnih amandmana i komentara prethodile su četiri sjednice Randne grupe, intenzivna komunikacija njenih članova kao i javna rasprava sprovedena širom Crne Gore, u okviru koje smo se sreli sa skoro 100 predstavnika opštinskih izbornih komisija i političkih subjekata iz svih crnogorskih opština.

Ukoliko Državna izborna komisija usvoji dostavljene amandmane, u Crnoj Gori bi se po prvi put definisala jasna i precizna procedura za razmatranje osnovanosti prigovora za povredu biračkog prava, a nadležnim izbornim komisijama u ruke dali razni mehanizmi na osnovu kojih mogu na profesionalan i nepristrasan način da razmotre navode iz prigovora. Na taj način, zaustavila bi se dosadašnja loša praksa političkog preglasavanja o izbornim neregularnostima, čime bi se na vrlo konkretan način dao doprinos unapređenju izbornog procesa u Crnoj Gori.

Takođe, ukoliko DIK usvoji podnijete amandmane, unaprijediće se i tajnost glasanja crnogorskih građana, jer se njima predviđaju mjere koje bi osigurale onesposobljavanje video nadzora na biračkim mjestima i smanjile mogućnost da se na biračkim mjestima nezakonito popisuju birači.

Dalje, usvajanjem pomenutih amandmana smanjila bi se mogućnost zloupotreba prilikom glasanja putem pisma, jer isti predviđaju da se licima koja nisu u svjesnom stanju ne može omogućiti da glasaju, kao i da se moraju zapisnički konstatovati svi relevantni podaci o licima koja na biračko mjesto donesu više zahtjeva za glasanje putem pisma, kako bi se smanjile zloupotrebe i kršenja zakona u ovom dijelu.

Takođe, Državnoj izbornoj komisiji dali smo i set mjera koje bi suštinski unaprijedile nezavisnost i samostalnost glasanja osoba sa invaliditetom – tačne instrukcije za postavljanje glasačkih kutija i kabina, odnosno paravana za glasanje, odredbu kojom bi se promijenila boja šablona za glasanja osoba bez ostatka vida, kako niko ne bi mogao na osnovu otisaka hemijske olovke da zaključi kako su oni glasali i mnoge druge.

Radnu grupu, koja je danas završila svoj posao, osnovali su CGO, UMHCG i MANS, pored organizatora, čine još i predstavnici sljedećih političkih subjekata i organizacija civilnog društva: Demokratska partija socijalista (DPS), Socijalistička narodna partija (SNP), Socijaldemokratska partija (SDP), DEMOS, Socijaldemokrate Crne Gore (SDCG), Pozitivna Crna Gora (PCG), Bošnjačka stranka (BS), Demokratska Crna Gora (Demokrate), Građanski pokret ujedinjena reformska akcija (GP URA), Liberalna partija (LP), FORCA, Albanska alternativa (AA), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI). Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

Pozivamo Državnu izbornu komisiju da predložene amandmane i preporuke što prije razmotri i usvoji i da na taj način konkretno unaprijedi izborni proces, što bi bilo vidljivo već na prvim parlamentarnim izborima koji su planirani za oktobar 2016. godine. Želimo da vjerujemo da će Državna izborna komisija ove amandmane usvojiti što prije i to jednoglasno, kao što su oni usvojeni od strane svih članova radne grupe koji dolaze iz redova civilnog sektora i političkih subjekata.

CGO, UMHCG i MANS