Usvojen prijedlog CGO-a da plagijati budu krivično djelo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Ministarstva pravde da usvoji sve komentare i prijedloge CGO-a i uključi ih u novi tekst Izmjena i dopuna Krivičnog zakonika, kao što je to navedeno i u Izvještaju sa javne rasprave objavljenom na sajtu Ministarstva pravde.

CGO je tokom javne rasprave poslao Ministarstvu pravde komentare na nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, s fokusom na definisanje plagijata kao krivičnog djela, ali i uz sugestiju da se nađe bolji balans između potrebe da se zaštiti ugled nosilaca pravosudnih funkcija i slobode izražavanja, a samim tim i društvene kritike. U Izvještaju se konstatuje usvajanje obje intervencije.

Usvajanjem prijedloga da se plagijati kriminalizuju postavljen je solidan osnov ne samo za procesuiranje svih slučajeva plagijarizma, već i za prevenciju ovog najtežeg oblika kršenja akademske etike.

Ovakvim pristupom, Crna Gora postaje lider u regionu na polju borbe protiv plagijata kad je riječ o zakonodavnom okviru. Cijenimo da je ovim poslata poruka i onima koji su sebe vidjeli nedodirljivima, a na šta smo ukazali kroz našu studiju Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje.

CGO žali što u pozicioniranju problema plagijata na crnogorskoj društvenoj agendi nije imao saveznika u crnogorskim univerzitetima, a prije svih Univerzitetu Crne Gore, koji se finansira iz budžeta i ima dodatnu obavezu da svakom pitanju koje se pokaže kao potencijalno neakademsko, neetičko i nezakonito pristupa sa posebnom pažnjom. Nadamo se da će ovo biti korisna opomena i UCG da pažljivije sluša što CGO kaže, dokumentuje i predlaže, ali i da pokaže otpornost na kritiku, manje egoizma, a više otvorenost da zajedno radimo na rješavanju neupitnih problema umjesto da troši svoje resurse u jalovim pokušajima denunciranja CGO-a, čime dodatno samo sebe urušava kao instituciju.

Takođe, moramo pohvaliti i rad Ministarstva pravde, koje je kroz ove izmjene i dopune Krivičnog zakonika, pokazalo da postoji politička volja da se usaglase stvarne potrebe društva sa normama koje adekvatno regulišu pojedina pitanja, u konkretnom slučaju plagijarizam. Izmjenom člana 233 (Povreda moralnih prava autora i interpretatora) kroz uvođenje plagijata kao teškog oblika krivičnog djela Ministarstvo pravde je u cjelosti uvažilo prijedlog CGO-a, koji je načelno predstavljen 2016.godine u studiji Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje, a kasnije kroz konkretnu pravnu normu u komentarima na nacrt zakona o izmjenama i dopunama KZ. Dodatno, stavljanjem ovog krivičnog djela u korpus onih koji ne zastarijevaju Ministarstvo pravde je učinilo i više nego što je CGO tražio i što nam se činilo moguće, kada smo predlagali da zastara bude 20 godina.

CGO se nada da će i ostala ministarstva imati češće ovako otvoren pristup prilikom ocjene komentara i preporuka organizacija civilnog društva, uzimajući u obzir prepoznatu društvenu potrebu i kvalitet predložene norme nezavisno od koga određeni prijedlog dolazi. Jedino tako, zajedničkim naporima, možemo doprinositi unaprijeđenju zakonodavnog, institucionalnog a posljedično i praktičnog okvira.

CGO izražava i zahvalnost svim partnerima i donatorima koji su svojom podrškom našim naporima u borbi protiv korupcije u obrazovanju doprinijeli i ovom zakonodavnom pomaku.

Mira Popović, saradnica na programima