Zašto javnost ne može da zna kako glasaju članovi Senata UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na činjenicu da se na Univerzitetu Crne Gore (UCG) nastavlja praksa prikrivanja podataka, a što dodatno vodi učvršćavanju inače dramatično loših pozicija UCG na svjetskim rang listama koje mjere kao indikator i transparentnost. 

CGO je od rektora UCG tražio podatke o načinu na koji su poimenice članovi i članice Senata UCG glasali prilikom izbora u zvanje redovnog profesora Velimira Rakočevića na sjednici Senata 26.12.2017. Taj izbor je uslijedio nakon što je Senat u julu 2017. godine odlučio da se postupak obustavi dok se ne dobiju dodatna pojašnjenja recezenata i Vijeća Pravnog fakulteta, a zbog navoda da podnešeni naučni radovi Rakočeviča sadržinom i temama nijesu bili u skladu sa konkursom za krivično pravnu oblast, u okviru koje je Rakočević biran u zvanje. No, Rakočević je, i pored dokumentovanog upozorenja da ne postoje uslovi za ovaj izbor u zvanje koje je podnio CGO , izabran na sjednici 26.12.2017.

Na interesovanje CGO-a o tome kako je ko glasao, UCG je krajem januara 2018. uputio CGO na Zapisnik sa sjednice Senata od 26.12.2017, a u kojem ne postoje traženi podaci odnosno poimenično navedeno glasanje članova Senata u slučaju Rakočević. I pored urgencija da ove podatke dobijemo, rukovodstvo UCG ih još nije dostavilo.

Statut UCG, u  članu 37, tačka 4, propisuje da Senat odlučuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je ovim statutom i drugim opštim aktom utvrđeno da se odluke donose tajnim glasanjem.  Statut ni u kojem dijelu ne propisuje da se izbor u akademska zvanja sprovodi tajnim postupcima, uključujući i proces glasanja.

Postavljaju se pitanja: Zašto rukovodstvo UCG krije ko je i na koji način glasao za izbor Rakočevića u zvanje redovnog profesora? Zašto javnost ne može da dobije zvaničnu informaciju od rukovodstva UCG koji članovi i članice Senata UCG podržavaju Rakočevićev pristup akademskom radu a koji ne? CGO je objavio da je protiv tog izbora bio jedan član Senata a četiri uzdržana, a smatrali smo i smatramo da javnost ima pravo da zna kako se opredjeljuju članovi akademske zajednice kad je riječ o slučaju Rakočević. Javnost je upoznata sa činjenicom da je jedan član Senata bio protiv, četiri uzdržana a da su svi ostali podržali taj izbor, a nema nikakvih prepreka da se otkrije veo tajne sa ovog glasanja.

UCG je u obavezi sa svoj rad učini transparentnim i da raskine sa postojećim praksama, ukoliko želi da popravi svoj trenutni, izrazito loš položaj na svjetskim rang listama koje uzimaju transparentnost kao indikator, a to uključuje i puna informacija u ovakvim izborima u zvanja.

Mira Popović, saradnica na programima